Regulamin:

Regulamin:

Regulamin świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Lycamobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
§ 1. Definicje

Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Lycamobile na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, niebędąca stroną umowy zawartej na piśmie.

Adapter – Urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające podłączenie do sieci telekomunikacyjnej i kierowanie do niej lub modyfikowanie komunikatów, połączeń telefonicznych lub sygnałów pochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych.

Aktywacja – czynność Abonenta polegająca na nabyciu Karty SIM Lycamobile i na wykonaniu pierwszego połączenia lub skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku (w szczególności wysłaniu SMS lub wykonanie połᶏczenia telefonicznego).

Cennik – wykaz usług świadczonych przez Lycamobile wraz z opłatami za te usługi, zawierający także opłaty za usługi serwisowe.

Dział Obsługi Klienta – jednostka Lycamobile powołana do obsługi Abonentów, w szczególności załatwiania reklamacji, obsługi serwisowej, dostępny na stronie internetowej: www.lycamobile.pl.

Karta SIM – karta z mikroprocesorem (także karta USIM lub inna karta), która umożliwia dostęp do usług świadczonych przez Lycamobile poprzez włożenie jej do Urządzenia telekomunikacyjnego, w szczególności telefonu. Do Karty SIM przypisane są kod PIN (osobisty numer identyfikujący) oraz kod PUK (osobisty kod odblokowujący).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – określona w polskich złotych kwota przeznaczona na korzystanie z usług świadczonych przez Lycamobile, przypisana do Karty SIM Abonenta.

Regulamin – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Umowy.

Regulaminy Promocji – dokumenty określające warunki dodatkowe w stosunku do określonych w Regulaminie i Cenniku, najczęściej bardziej korzystne dla Abonenta.

Roaming międzynarodowy – usługi zapewniane przez Lycamobile we współpracy z innymi przedsiębiorcami, z których Abonent może korzystać będąc w zasięgu sieci zagranicznych.

Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, niewymagająca formy pisemnej, na podstawie której Lycamobile świadczy usługi na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz Regulaminach Promocji, których Abonent zobowiązany jest przestrzegać.

Urządzenie telekomunikacyjne – urządzenie, w szczególności telefon, zapewniające bezprzewodową komunikację w oparciu o transmisję radiową z wykorzystaniem odpowiednich pasm częstotliwości radiowych.

Usługa o podwyższonej opłacie – usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem.

Telekarta – służąca do zasilenia Konta karta w formie fizycznej (najczęściej karta zdrapka) lub elektronicznej (wydruk z terminala) zawierająca trzynaście-cyfrowy kod.

§ 2. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą “Lycamobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wincentego Rzymowskiego 34, budynek R34, 02-697 Warszawa, Polska.

§ 3. Karta SIM

Karta SIM LYCAMOBILE może być wykorzystywana po włożeniu jej do odpowiedniego urządzenia mobilnego. Karta SIM LYCAMOBILE pozostaje wyłączną własnością LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED. Stawki na połączenia są dostępne na plakatach oraz/lub na stronie internetowej: www.lycamobile.nl.

Jeżeli w przeciągu 3 miesięcy („okres ważności”) z Karty SIM LYCAMOBILE nie zostaną wykonanie żadne połączenia wychodzące ani nie zostaną wysłane żadne wiadomości tekstowe, karta zostanie zablokowana.

W takim przypadku Abonent będzie miał 1 miesiąc, aby doładować swoją kartę SIM. Jeżeli Abonent doładuje swoją kartę SIM w przeciągu 1 miesiąca oraz skorzysta ponownie z usług, środki zablokowane w klauzuli 3.2 zostaną przywrócone, a Abonent będzie mógł ponownie wykonywać oraz otrzymywać połączenia oraz wiadomości tekstowe w normalnym trybie.

Jeżeli Abonent nie doładuje karty SIM w przeciągu 1 miesiąca od “daty ważności”, poniższe wartości zostaną trwale utracone:

– wszystkie niewykorzystane środki na koncie;
– wszystkie zdefiniowane numery telefonów.
– Karta SIM LYCAMOBILE zostanie zablokowana do dalszego użytku.

§ 4. Zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę za świadczenie usług

Lycamobile świadczy usługi przy wykorzystaniu własnej sieci telekomunikacyjnej, a także może je świadczyć przy wykorzystaniu sieci innego lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym przedsiębiorców zagranicznych na potrzeby Roamingu międzynarodowego.

Lycamobile umożliwia Abonentom korzystanie z następujących usług:

  wykonywanie połączeń głosowych;
  wysyłanie SMS;
  transmisję danych, w tym umożliwiającą dostęp do Internetu.

Lycamobile może również umożliwić Abonentom korzystanie z Usług o podwyższonej opłacie na warunkach określonych w Cenniku.

Opłaty będą naliczane za realizację połączenia, czas realizowanych połączeń głosowych, liczbę wysłanych SMS, wielkość transmisji danych.

Szczegółowy sposób naliczania opłat określony został w Cenniku.

Inny sposób naliczania opłat mogą określać Regulaminy Promocji.

Usługi świadczone przez Lycamobile są usługami przedpłaconymi (opłacane są przez Abonenta z góry przez zasilenie Konta).

Wniesienie przez Abonenta opłaty z góry nie uprawnia Abonenta do żądania jej zwrotu w przypadku odstąpienia od zamiaru korzystania z usług Lycamobile.

Od 5 sierpnia 2014 każde nowe doładowanie będzie wygasało po upływie dziewięćdziesięciu [90] dni od daty doładowania. Aby uniknąć wątpliwości, zasada nie dotyczy doładowań/ stanu konta na Twoim telefonie przed 5 sierpnia 2014.

§ 5. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych.

Aktualny Cennik dostępny jest na stronie internetowej: www.lycamobile.pl.

Ponadto Cennik może być doręczany lub dostarczany na zasadach określonych w § 3 pkt 5. Cennik może być zmieniany zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. Zasilenie Konta

W celu skorzystania z usług Lycamobile Abonent musi doładować swoje Konto.

Wraz z użyciem usług, Konto będzie pomniejszane o opłaty naliczane zgodnie z Cennikiem.

Abonent może zasilić swoje Konto używając Telekarty przez wykorzystanie kodu na niej widniejącego lub on—line w punktach współpracujących z Lycamobile. Ponadto Abonent może zasilić swoje Konto przez stronę internetową: www.lycamobile.pl.

§ 7. Informacja o wykorzystaniu usług

Abonentowi, który udostępnił dane, o których mowa w § 3 pkt 3, Lycamobile dostarczy na jego żądanie podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący wyłącznie usługi wykonane po złożeniu żądania. Pierwszy wykaz jest dostarczany Abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Szczegółowe wykazy oświadczenia sa również dostępne poprzez „Mój Lycamobile” na stronie internetowej: www.lycamobile.pl.

Podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń.

Abonentowi, który udostępnił dane, o których mowa w § 3 pkt 3, Lycamobile dostarczy na jego żądanie szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący usług wykonane w poprzednim miesiącu. Pierwszy wykaz jest dostarczany Abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Szczegółowe wykazy oświadczenia sa również dostępne poprzez „Mój Lycamobile” na stronie internetowej: www.lycamobile.pl.

Abonentowi, który udostępnił dane, o których mowa w § 3 pkt 3, Lycamobile dostarczy na jego żądanie jednorazowo szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący usługi wykonane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez Abonenta żądania. W takiej sytuacji szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych dostarcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Abonenta. Za dostarczenie wykazu pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Szczegółowe wykazy oświadczenia sa również dostępne poprzez „Mój Lycamobile” na stronie internetowej: www.lycamobile.pl.

Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie, z wyszczególnieniem ceny brutto i netto.

§ 8. Zakres obsługi serwisowej

Abonent może korzystać z obsługi serwisowej realizowanej przez Dział Obsługi Klienta oraz uzyskiwać informacje udzielane przez Dział Obsługi Klienta, w szczególności w zakresie:

  oferowanych usług i zasad korzystania z usług,
  trwających promocji i ofert specjalnych.

Lycamobile może rejestrować treść połączeń z Działem Obsługi Klienta w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych konsultantom przez Abonenta i usprawniania obsługi Abonenta.

Informacja o kosztach usług serwisowych zawarta jest w Cenniku.

§ 9. Zakres odpowiedzialności Lycamobile z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty

Lycamobile ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub wymagań związanych z ofertami promocyjnymi.

Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych operatorów zagranicznych oraz sieciach innych operatorów.

Ze względów technicznych, tj. ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania, modyfikacji, modernizacji lub ochrony bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej Lycamobile usługi mogą być chwilowo niedostępne.

Ze względu na sposób świadczenia usług, tj. bezprzewodową komunikację w oparciu o transmisję radiową z wykorzystaniem odpowiednich pasm częstotliwości radiowych, w szczególnych przypadkach, sieć telekomunikacyjna Lycamobile może być zatłoczona z powodu liczby połączeń lub przesyłanych wiadomości lub wielkości danych wysyłanych i odbieranych, co może mieć wpływ na dostępność i jakość świadczonych usług.

Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych wynikające z nieosiągnięcia parametrów technicznych, zgodnych ze standardami ETSI przez Urządzenie telekomunikacyjne używane przez Abonenta, które nie posiada znaku zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz nie obsługuje poszczególnych rodzajów usług telekomunikacyjnych.

Lycamobile zapewnia usługi w zakresie technicznych możliwości. Zasięg sieci oraz prędkość transmisji danych uzależnione są od wielu czynników, w szczególności uwarunkowań geograficznych i urbanistycznych, a także pogodowych.

Lycamobiel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług w przypadku zagubienia lub kradzieży Karty SIM.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Lycamobile ponosi wobec Abonenta odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Abonenta szkody i przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej.

Za każdy dzień przerwy w świadczeniu wszystkich usług telekomunikacyjnych dostępnych dla Abonenta, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/15 średniego użycia miesięcznego z 3 ostatnich miesięcy kalendarzowych przed datą wniesienia reklamacji, a w przypadku, gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące – średniego użycia miesięcznego z okresu, w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy.

Za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dostępnych dla Abonenta, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/15 średniego użycia miesięcznego danej usługi z 3 ostatnich miesięcy kalendarzowych przed datą wniesienia reklamacji, a w przypadku, gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące – średniego użycia miesięcznego danej usługi z okresu, w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy.

Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta i uznanej przez Lycamobile, w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji. Kary określone w pkt 9 i 10 powyżej nie podlegają kumulacji.

Jeżeli szkoda poniesiona przez Abonenta przekracza wysokość kary umownej określonej odpowiednio w pkt 9 albo 10, Abonent może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.

Lycamobile nie ponosi odpowiedzialności za:

  treść informacji przekazywanych lub przesyłanych przez Abonenta,
  zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez Abonenta znajdujących się w Urządzeniu telekomunikacyjnym oraz urządzeniach do niego przyłączonych,
  szkody wynikłe z braku stosowania przez Abonenta zabezpieczeń danych oraz oprogramowania Urządzenia telekomunikacyjnego oraz urządzeń do niego przyłączonych.
§ 10. Obowiązki Abonenta

Abonent Lycamobile zobowiązany jest do:

korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku i Regulaminach Promocji;
przechowywania osobno kodu PIN (osobistego numeru identyfikującego) oraz kodu PUK (osobistego kodu odblokowującego);
zachowania w tajemnicy przypisanego do Karty SIM wykorzystywanej przez Abonenta kodu PIN (osobistego numeru identyfikującego) oraz kodu PUK (osobistego kodu odblokowującego);

zachowania Karty SIM we właściwym stanie;
niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta informacji o zagubieniu lub kradzieży Karty SIM albo o wykorzystaniu Karty SIM niezgodnie z Regulaminem, w celu zablokowania Karty SIM;
niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury, sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej Lycamobile lub innego przedsiębiorcy udostępniającego Lycamobile sieć telekomunikacyjną lub teleinformatyczną na potrzeby świadczenia usług Abonentowi oraz dostępu do sieci Internet,
niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej Lycamobile lub innego przedsiębiorcy udostępniającego Lycamobile sieć telekomunikacyjną lub teleinformatyczną na potrzeby świadczenia usług Abonentowi oraz dostępu do sieci Internet,
nieużywania Karty SIM z wykorzystaniem Urządzenia telekomunikacyjnego lub Adaptera kradzionego, bez homologacji lub bez certyfikatu,

nieużywania Adapterów bez zgody Lycamobile,
niekierowania do sieci telekomunikacyjnych (w tym do sieci Lycamobile) ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody Lycamobile,
niewykorzystywania Urządzenia telekomunikacyjnego, Karty SIM lub Adaptera niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z Umową lub w celu realizacji działań na szkodę Lycamobile lub osób trzecich,
nieudostępniania bez zgody Lycamobile innym podmiotom usług w celu uzyskiwania korzyści majątkowych dla siebie lub osób trzecich,
niepodejmowania jakichkolwiek działań z użyciem Karty SIM służących skorzystaniu z usług mimo braku w chwili inicjowania połączenia wystarczającej wartości Konta,
niewysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) oraz niewysyłania w sposób masowy treści marketingowych,
niekorzystania z usług w sposób naruszający interesy innych Abonentów, dobre obyczaje, praktyki rynkowe, oraz niedokonywania czynów nieuczciwej konkurencji,
niegenerowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Lycamobile, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta, bądź którego wyłącznym celem jest uzyskiwanie pewnej puli (liczby czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Lycamobile, a innymi sieciami telekomunikacyjnymi;
nieużywania Karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. „call center”), w szczególności poprzez automatyczną dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego;
nieużywania Karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne);
współdziałania na wezwanie Lycamobile przy usuwaniu skutków czynów bądź zdarzeń opisanych powyżej.
Lycamobile zastrzega sobie prawo, według własnego uznania (i bez uprzedzenia), ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do niektórych stron internetowych i usług, w zasięgu sieci, w tym usługi Voice over Internet Protocol (VoIP “). Gdy zdecydujemy się ograniczać lub utrudniać dostęp na mocy niniejszego paragrafu, może pojawić się komunikat informujący, że strona lub usługa są “niedostępne”.

§ 11. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji

Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Lycamobile lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług (wartość użycia).

Reklamacja powinna zawierać:

  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta albo nazwę oraz adres siedziby Abonenta;
  określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  numer przydzielony Abonentowi, którego dotyczy reklamacja;
  wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;
  numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności tj. poprzez zwiększenie wartości Konta – w przypadku, gdy Abonent żąda odszkodowania lub innej należności;
  podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Reklamacje można zgłaszać telefonicznie do Działu Obsługi Klienta, faksem lub pisemnie na adres: Lycamobile Sp. z o.o., ul. Wincentego Rzymowskiego 34, budynek R34, 02-697 Warszawa, Polska, pocztą elektroniczną na adres: cs@lycamobile.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzedaży (obsługi).

W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w pkt 2 ppkt a) – d), f) lub g), upoważniona osoba reprezentująca Lycamobile przyjmująca reklamację poinformuje reklamującego o konieczności jej uzupełnienia.

W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt 2 ppkt a) – d), f) lub g), jednostka Lycamobile rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wezwie Abonenta do jej uzupełnienia, określając 7-dniowy termin i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku wniesienia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzedaży (obsługi) zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie jej wniesienia.

W przypadku wniesienia reklamacji telefonicznie do Działu Obsługi Klienta, pisemnie lub faksem na adres wskazany w pkt 3 lub pocztą elektroniczną, zgłaszający reklamację otrzymuje w terminie 14 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, zwalnia Lycamobile od obowiązku pisemnego potwierdzania wniesienia reklamacji.

Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez konsultanta Działu Obsługi Klienta, dzień wpływu do Lycamobile faksu, listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne, dzień zgłoszenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w punkcie sprzedaży (obsługi), lub dzień wpływu do Lycamobile zgłoszenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres: cs@lycamobile.pl.

Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 12 miesięcy licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia Lycamobile udziela odpowiedzi na reklamację spełniającą wymagania określone w niniejszym paragrafie w formie pisemnej.

W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

Spory pomiędzy Lycamobile a Konsumentem będącym Abonentem lub żądającym zawarcia Umowy z Lycamobile mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE lub przed sądem polubownym przy Prezesie UKE.

§ 12. Ochrona danych osobowych

Lycamobile jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez Lycamobile w celach statutowych, w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Lycamobile samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Lycamobile. Dane osobowe Abonentów mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej.

Dane osobowe Abonentów mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.

Lycamobile zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Abonentom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres: Lycamobile Sp. z o.o., ul. Wincentego Rzymowskiego 34, budynek R34, 02-697 Warszawa, Polska, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

§ 13. Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej

Lycamobile, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach możliwości technicznych, przestrzega wymogów dotyczących ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa.

W zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz innych usług Lycamobile ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną.

Lycamobile, ma prawo przetwarzać dane transmisyjne, niezbędne dla celów naliczania opłat Abonenta i opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. Zakres przetwarzanych danych transmisyjnych, w tych danych lokalizacyjnych, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego Abonenta (Urządzenia telekomunikacyjnego, z którego korzysta Abonent), obejmuje dane dotyczące przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub służące do naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne.Okres przetwarzania danych transmisyjnych będzie nie dłuższy niż 24 miesięcy od daty transmisyjnych, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Ponadto dane transmisyjne mogą być przetwarzane w okresie dochodzenia roszczeń. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących poprzez określenie zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych zgodnie z jego żądanie

Lycamobile ma prawo do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia Usług o podwyższonej opłacie, w zakresie i przez okres niezbędny dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia Usług o podwyższonej opłacie, jeżeli Abonent wyrazi na to zgodę. Abonent może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych także w drodze elektronicznej. Okres przetwarzania danych w zakresie określonym w niniejszym punkcie będzie nie dłuższy niż 24 miesięcy od daty transmisyjnych, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Ponadto dane transmisyjne mogą być przetwarzane w okresie dochodzenia roszczeń. Zgoda Abonenta może być w każdym czasie bezpłatnie wycofywana, w tym w drodze elektronicznej.

Do przetwarzania danych transmisyjnych, zgodnie z pkt 3 i 4, uprawnione są także podmioty działające z upoważnienia Lycamobile, zajmujące się naliczaniem opłat, zarządzaniem ruchem w sieciach telekomunikacyjnych, obsługą klienta, systemem wykrywania nadużyć finansowych, marketingiem usług telekomunikacyjnych lub świadczeniem Usług o podwyższonej opłacie. Podmioty te mogą przetwarzać dane transmisyjne wyłącznie dla celów niezbędnych przy wykonywaniu tych działań.

Podczas korzystania przez Abonenta z Roamingu międzynarodowego w sieciach zagranicznych mogą mieć zastosowanie zasady dotyczące przetwarzania, przechowywania i transferu danych Abonenta inne niż określone w niniejszym Regulaminie, zgodnie z wymogami stosowanymi przez przedsiębiorców zagranicznych zapewniających dostęp do sieci zagranicznych na potrzeby Roamingu międzynarodowego.

Lycamobile lub podmioty działające w imieniu Lycamobile mogą włączyć się do trwającego połączenia, jeżeli jest to niezbędne do usunięcia awarii, zakłóceń lub w innym celu związanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usług telekomunikacyjnym, pod warunkiem sygnalizacji tego faktu osom uczestniczących w połączeniu.

Lycamobile zastrzega sobie możliwość szczegółowego uregulowania kwestii dotyczących przetwarzania danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w odrębnych regulaminach.

§ 14. Rozwiązanie umowy

Jeżeli Abonent przez okres 90 dni

  od dnia Aktywacji lub ostatniego skorzystania z usług nie wykona połączenia głosowego, nie wyśle SMS, nie skorzysta z transmisji danych lub Usługi o podwyższonej opłacie (o ile Lycamobile będzie oferować Usługi o podwyższonej opłacie),
  od dnia Aktywacji lub ostatniego zasilenia Konta nie zasilił ponownie Konta

Lycamobile zawiadomi Abonenta poprzez przesłanie SMS lub wiadomości pocztą elektroniczną (jeżeli Abonent udostępnił swój adres) o tym, że Karta SIM zostanie dezaktywowana, co oznaczać będzie utratę możliwości korzystania z usług Lycamobile. W takiej sytuacji Lycamobile zapewni dodatkowy 30-dniowy termin na wykonanie połączenia głosowego, wysłanie SMS, skorzystania z transmisji danych, skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie albo zasilenie Konta.

Jeżeli w okresie dodatkowych 30 dni Abonent wykonana połączenie głosowe, wyśle SMS, skorzysta z transmisji danych, skorzysta z Usługi o podwyższonej opłacie albo zasili Konto, będzie on miał nadal możliwość korzystania z usług Lycamobile a jego Konto pozostanie do wykorzystania.

Jeżeli w okresie dodatkowych 30 dni Abonent nie wykona połączenia głosowego, nie wyśle SMS, nie skorzysta z transmisji danych, nie skorzysta z Usługi o podwyższonej opłacie albo nie zasili Konta, utraci on możliwość korzystania z usług Lycamobile (Karta SIM zostanie dezaktywowana).

W takie sytuacji:

  Abonent nie będzie uprawniony do odzyskania wartości jego Konta,
  numer przydzielony Abonentowi będzie mógł zostać przyznany innemu Abonentowi.

Dezaktywacja Karty SIM zgodnie z pkt 3 oznaczać będzie rozwiązanie Umowy, chyba że Lycamobile wyrazi zgodę na dalsze świadczenie usług na rzecz Abonenta.

Lycamobile ma prawo do zawieszenia, a następnie natychmiastowego i całkowitego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów zawartych z Abonentem, w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w § 10.

W każdym przypadku umowa z Abonentem ulega rozwiązaniu z datą całkowitego zaprzestania świadczenia usług (dezaktywacją Karty SIM), chyba że Lycamobile wyrazi zgodę na dalsze świadczenie usług na rzecz Abonenta.

Umowa ulega rozwiązaniu również wskutek:

  przeniesienia numeru do innego przedsiębiorcy,
  utraty przez Lycamobile uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie usług świadczonych na rzecz Abonenta.

Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku dezaktywacji Karty SIM dokonanej na żądanie Abonenta. Żądanie takie może być złożone w punkcie sprzedaży (obsługi). W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje roszczenie do pozostałej wartości jego Konta.

§ 15. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta, który udostępnił zgodnie z § 3 pkt 3, pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną.

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Lycamobile. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2011.

Lycamobile Group Usługi

Dostępne In

Zapisz się do naszego biuletynuAby otrzymywać ważne informacje, oferty specjalne i inne