Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Ogólne Regulaminem

Regulamin:

Regulamin świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Lyca Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. Definicje

1.1 Klient: osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawiera umowę z Lyca Mobile Europe Limited.

1.2 Lyca Mobile Europe Limited: Lyca Mobile Europe Limited, 3rd Floor, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London, E14 9SG.

1.3 Sieć: sieć telekomunikacji bezprzewodowej.

1.4 Usługa lub Usługa Lyca Mobile: usługa, za pośrednictwem której Klient korzysta z Sieci w celu bezpośredniego przesyłania ruchu telekomunikacyjnego od użytkowników mobilnych do i z punktów połączeń w Sieci lub do punktów połączeń w innych sieciach.

1.5 Karta SIM lub karta SIM Lyca Mobile: przedpłacona, wstępnie aktywowana karta zawierająca mikroprocesor.

1.6 Voucher doładowania Lyca Mobile: wielofunkcyjny kupon zawierający 11-cyfrowy kod umożliwiający Klientowi wykupienie wartości nominalnej na wiele produktów, takich jak telefonia komórkowa i wiadomości sportowe dostarczane przez TEAMTALK.

1.7 Produkty: Lyca Mobile SIM CARD lub SIM, Voucher Lyca Mobile TOP UP i wiadomości sportowe TEAMTALK.

1.8 Umowa: umowa o świadczenie Usługi na rzecz Klienta przez Lyca Mobile Europe Limited. Ogólne warunki handlowe są integralną częścią umowy.

1.9 Obsługa klienta Lyca Mobile: dział obsługi klienta, z którym Klient może kontaktować się w przypadku wszelkich pytań dotyczących Usługi Lyca Mobile, pod numer 1200 od Klienta Lyca Mobile lub 020 754 3030 z innego telefonu.

2. Usługi i obowiązki

2.1 Lyca Mobile Europe Limited jest zobowiązana jedynie do dostarczenia środków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Usługi Lyca Mobile. Lyca Mobile Europe Limited samodzielnie określi środki techniczne niezbędne do zapewnienia dostępu do tej Usługi w optymalnych warunkach.

2.2 Telefonia komórkowa jest formą komunikacji bezprzewodowej i działa w oparciu o transmisję radiową i sygnałową. W związku z tym mogą zakłócać go zewnętrzne źródła lub przeszkody nieodłącznie związane z budynkami, roślinnością lub terenem i nie można zagwarantować doskonałej transmisji we wszystkich lokalizacjach przez cały czas. Jakość Usługi Lyca Mobile zależy również od jakości telefonu komórkowego, z którego korzysta Klient. Z Kartą SIM Lyca Mobile skojarzony jest kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) oraz kod PUK (osobisty klucz odblokowujący). Instrukcje dotyczące ich użytkowania mogą ulec zmianie w celu odzwierciedlenia nowej technologii i zostaną wyjaśnione w „instrukcji obsługi” telefonu komórkowego. Klienci podejmują wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zachować w tajemnicy kody PIN i PUK. Klienci są odpowiedzialni za jakiekolwiek złośliwe lub niewłaściwe użycie wynikające z celowego, przypadkowego lub przypadkowego przekazania tych kodów lub przekazania swojej karty SIM.

2.3 Klienci są niniejszym informowani o ryzyku nieodłącznym związanym z używaniem telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wypadku spowodowanego korzystaniem z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.

2.4 Klienci są niniejszym informowani o możliwych zakłóceniach, które telefon komórkowy może powodować w niektórych wrażliwych typach urządzeń, takich jak urządzenia medyczne, samoloty itp. W związku z tym konieczne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji osób odpowiedzialnych za taki sprzęt. Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania takich instrukcji.

2.5 Zgodnie z polityką Lyca Mobile Europe Limited nie rozłącza celowo żadnych połączeń, pod warunkiem, że jest dostępny kredyt na połączenia, jednak może się zdarzyć, że połączenia zostaną rozłączone z przyczyn niezależnych od Lyca Mobile Europe Limited, np. siła wyższa, wina przewoźnika, błąd technologiczny lub błąd ludzki.

2.6 Konsument przyjmuje do wiadomości, że chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane świadczenie usług, Lyca Mobile Europe Limited nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności spowodowane dla Konsumenta przez jakiekolwiek działania dystrybutora, w tym oszustwa i oszustwa i / lub brak płatności. W takich przypadkach Konsument powinien skontaktować się z dystrybutorem i / lub sprzedawcą, od którego kupił Kartę, i zażądać zwrotu pieniędzy.

2.7 Lyca Mobile zastrzega sobie prawo, według własnego uznania (i bez wcześniejszego powiadomienia), do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niektórych stron internetowych i usług w swojej sieci, w tym usług Voice over Internet Protocol („VoIP”). Kiedy zdecydujemy się ograniczyć lub uniemożliwić dostęp na podstawie niniejszego paragrafu, możesz otrzymać wiadomość, że strona internetowa lub usługa są „niedostępne”.

3. Karta SIM

3.1 Karty SIM LYCA MOBILE używa się po włożeniu jej do kompatybilnej słuchawki. Karta SIM LYCA MOBILE pozostaje wyłączną własnością Lyca Mobile Europe Limited. Stawki za połączenia są podane na plakacie i / lub na stronie internetowej www.lycamobile.nl.

3.2 Jeżeli karta SIM LYCA MOBILE nie jest używana do wykonywania połączeń wychodzących i SMS-ów przez 3 miesiące („okres ważności”), karta SIM zostanie zamrożona.

3.3 Klient będzie miał wtedy 1 miesiąc na doładowanie karty SIM, jeśli klient doładuje kartę w ciągu 1 miesiąca i skorzysta z usługi, stary kredyt zamrożony wcześniej zgodnie z punktem 3.2 zostanie przywrócony, a klient będzie mógł m wykonywać i odbierać połączenia i SMS-y jak zwykle.

3.4 Jeśli Klient nie doładuje w ciągu 1 miesiąca od „okresu ważności”, Klient straci:
• cały niewykorzystany kredyt;
• swój numer telefonu na stałe.
• Karta SIM LYCA MOBILE zostanie zablokowana przed dalszym użyciem.

4. Zasilanie Konta

4.1 W okresie ważności, Klienci mogą doładować swoją Kartę SIM LYCA MOBILE za pomocą Vouchera DOŁADOWUJĄCEGO. Jeżeli doładowanie nastąpi przed upływem terminu ważności lub w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu ważności, niewykorzystane w momencie doładowania środki zostaną doliczone do środków znajdujących się na Voucherze DOŁADOWUJĄCYM LYCA MOBILE.

4.2 Za każdym razem, gdy Klient doładuje swoją Kartę SIM LYCA MOBILE, jej ważność przedłuża się o kolejne 6 miesięcy zgodnie powyższym warunkiem.

4.3 Voucher doładowania można wykorzystać na usługi, w tym na czas antenowy dla usługi mobilnej LYCA MOBILE, a także TEAMTALK.

4.4 Usługi TEAMTALK można zrealizować dzwoniąc pod numer TEAMTALK podany na Voucherze DOŁADOWANIA za pomocą KARTY SIM LYCA MOBILE. Wszystkie opłaty za tę usługę zostaną pobrane z kredytu LYCA MOBILE klientów.

4.5 Od 5 sierpnia 2014 r. Ważność każdego nowego kredytu doładowania wygasa dziewięćdziesiąt [90] dni od daty doładowania lub doładowania. Aby uniknąć wątpliwości, nie dotyczy to istniejącego salda kredytu na Twoim Koncie przed 5 sierpnia 2014 r.

5. Modyfikacja

5.1 Jeśli wymagają tego warunki pracy lub organizacja usługi LYCA MOBILE, Lyca Mobile Europe Limited może zmodyfikować parametry techniczne swoich usług. Klienci nie będą uprawnieni do odszkodowania za jakąkolwiek wymianę lub modyfikację urządzeń końcowych, których wymagała zmiana w Sieci.

5.2 Dane osobowe Klienta, informacje o połączeniach i numery telefonów są zapisywane w plikach Lyca Mobile Europe Limited i są przetwarzane przez Lyca Mobile Europe Limited lub osoby trzecie w jej imieniu w celu świadczenia Usługi LYCA MOBILE dla administracyjno-informacyjne w ramach relacji z klientem oraz w celu inicjowania kampanii informacyjnych lub reklamowych związanych z produktami lub usługami świadczonymi przez Lyca Mobile Europe Limited. Jeśli chodzi o informacje o kampaniach reklamowych związanych z produktami dostarczanymi przez Lyca Mobile Europe Limited, klienci, którzy nie chcą kontaktować się z Lyca Mobile Europe Limited w ramach bezpośrednich poszukiwań handlowych, mogą w dowolnym momencie bezpłatnie zwrócić się do Lyca Mobile Europe Limited o umieszczone na liście do tego przeznaczonej. Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie jest Lyca Mobile Europe Limited, za pośrednictwem datowanej prośby wysłanej na adres unsubscribe@lycamobile.nl, Klient, który udowodni swoją tożsamość, może otrzymać od Lyca Mobile Europe Limited dane osobowe, które go dotyczą, a jeśli są nieprawidłowe, może bezpłatnie je poprawić.

6. Rozłączenie

6.1 Lyca Mobile Europe Limited może całkowicie lub częściowo odłączyć Klienta od Usługi, bez konieczności powiadamiania o zwłoce, jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub nie spełni wymagań, które można określić w celu rozsądnego użytkowania.

6.2 Odłączenia będą miały miejsce bez prawa Klienta do jakiegokolwiek odszkodowania. Odłączenie zostanie zniesione, gdy Lyca Mobile Europe Limited ustali, że Klient wypełnił swoje zobowiązania. Klient ponosi koszty odłączenia i ponownego podłączenia. Odłączenie Usługi nie zwalnia Klienta z żadnych zobowiązań wynikających z Umowy.

6.3 Jeżeli 14 dni po tym, jak Klient uzyskał możliwość wypełnienia swoich zobowiązań przez Lyca Mobile Europe Limited na piśmie, Lyca Mobile Europe Limited stwierdzi, że Klient nadal tego nie uczynił, Lyca Mobile Europe Limited ma prawo wypowiedzieć Umowę, po którym wygasają wszelkie roszczenia Klienta wobec Lyca Mobile Europe Limited.

7. Odpowiedzialność Lyca Mobile Europe Limited

7.1 Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dotyczy karty LYCA MOBILE SIM, Vouchera doładowania LYCA MOBILE, telefonu komórkowego i usług TEAMTALK.

7.2 Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z treści połączeń lub wiadomości.

7.3 Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z interwencji osób trzecich.

7.4 W żadnym wypadku Lyca Mobile Europe Limited nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody pośrednie lub niematerialne, takie jak dodatkowe koszty, utrata dochodów z zysków, utrata klientów, utrata lub uszkodzenie danych oraz utrata umów.

7.5 Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży, oszukańczego lub niewłaściwego użycia karty Lyca Mobile Simcard przez klientów Lyca Mobile Europe Limited. Ponadto Lyca Mobile Europe Limited nie zwraca kredytu wykorzystanego przez inną stronę i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z usług powiązanych z tą Kartą SIM.

7.6 Jeżeli Klient poniesie szkodę z powodu nieprawidłowego działania Sieci lub niedociągnięć w realizacji Usługi, Lyca Mobile Europe Limited może ponosić odpowiedzialność tylko w przypadku bezpośredniej szkody spowodowanej:
Śmierć lub obrażenia ciała do maksimum 100 000 EUR na incydent i maksymalnie 5 000 EUR na stronę poszkodowaną
Wszelkie akty naruszenia sekcji 374, 374 (a) i 375 holenderskiego kodeksu karnego z maksymalną kwotą 100 000 EUR na incydent i maksymalnie 5 000 EUR na stronę poszkodowaną
Niepowodzenie Lyca Mobile Europe Limited w przedłożeniu informacji lub nieprzedstawienie prawidłowych informacji oraz niedbałe administrowanie i przetwarzanie tych informacji dotyczących klientów lub błędy w sprawach administracyjnych związanych z tymi informacjami, maksymalnie do 50 000 EUR za zdarzenie i maksymalnie 3000 euro na stronę poszkodowaną.

7.7 Jeśli z wypadku, o którym mowa w artykule 7.6, wynika więcej niż jedno roszczenie, a łączne roszczenia przekraczają maksymalne kwoty ustalone dla każdego wypadku, Lyca Mobile Europe Limited będzie zobowiązana do wypłaty roszczenia proporcjonalnie do jego zakresu.

7.8 Klient powiadomi Lyca Mobile Europe Limited na piśmie o szkodzie tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu czterech tygodni od stwierdzenia, że szkoda wystąpiła. Szkody, które nie zostały zgłoszone Lyca Mobile Europe Limited w tym okresie, nie podlegają odszkodowaniu. Okres ten nie ma zastosowania do Klienta (osoby fizycznej nie występującej w charakterze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy), jeśli Klient uzasadni fakt, że nie można było racjonalnie oczekiwać, że powiadomi Lyca Mobile Europe Limited w terminie ten okres.

7.9 Wyjątki i ograniczenia określone w niniejszym artykule 7.6 nie mają zastosowania, jeśli szkoda jest zamierzona lub wynika z rażącego zaniedbania ze strony Lyca Mobile Europe Limited.

8. Odpowiedzialność klienta

8.1 Klienci ponoszą odpowiedzialność wobec Lyca Mobile Europe Limited za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z ich niewłaściwego zachowania, a Klienci zrekompensują Lyca Mobile Europe Limited wszelkie spowodowane przez nich szkody, w tym drobne usterki.

8.2 Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone Lyca Mobile Europe Limited lub osobom trzecim w wyniku użycia Karty SIM LYCA MOBILE lub Vouchera LYCA MOBILE DOŁADOWANIA przez dowolne osoby lub przez jakikolwiek telefon, nawet w przypadku utraty lub kradzieży.

8.3 W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty SIM LYCA MOBILE, na Kliencie spoczywa obowiązek jak najszybszego powiadomienia Lyca Mobile Europe Limited o takiej utracie lub kradzieży oraz zapobieżenia jakiemukolwiek wykorzystaniu przez inną osobę kredytu i usług związanych z kartą. karta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Kartę SIM i nie może żądać od Lyca Mobile Europe Limited żadnego zwrotu kosztów z tytułu utraty lub kradzieży Karty SIM.

9. Zmiany

9.1 Lyca Mobile Europe Limited zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto firma Lyca Mobile Europe Limited potwierdza, że dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ale nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za powstałe błędy, pominięcia i nieporozumienia.

9.2 Stawki i warunki rozliczeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia; może to wynikać z okoliczności niezależnych od Lyca Mobile Europe Limited, takich jak zmiany cen hurtowych pobieranych przez dostawców zewnętrznych. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej LYCA MOBILE www.lycamobile.nl po takich zmianach.

10. Skargi i spory

10.1 Wszelkie spory między Klientem jako osobą fizyczną nie działającą w charakterze przedsiębiorstwa zawodowego a Lyca Mobile Europe Limited dotyczące wykonania Usługi obsługiwanej lub która ma być świadczona mogą być zgłaszane zarówno przez Klienta, jak i przez Lyca Mobile Europe Limited do Geschillencommissie Telecommunicatie (Rada ds. Skarg telekomunikacyjnych), Bordewijklaan 46, 2591 XR Haga, Holandia.

10.2 Rada ds. Reklamacji będzie rozpatrywać spory tylko w przypadku, gdy Klient najpierw złożył pisemną skargę do Lyca Mobile Europe Limited. Lyca Mobile Europe Limited odpowie na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, chyba że nie będzie to racjonalnie możliwe. W takim przypadku Klient zostanie w powyższym terminie pisemnie poinformowany o terminie udzielenia odpowiedzi na przedmiot jego reklamacji.

10.3 W ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi na przedmiot reklamacji od Lyca Mobile Europe Limited lub w ciągu 30 dni po upływie terminu, w którym odpowiedź powinna była zostać udzielona zgodnie z postanowieniami art.

10.2, Klient może zgłosić spór do Komisji ds. Reklamacji Telekomunikacji.

10.4 Jeżeli Klient przekaże spór Radzie ds. Reklamacji, Lyca Mobile Europe Limited będzie związana takim wyborem. Jeśli Lyca Mobile Europe Limited zdecyduje się przedłożyć spór Radzie ds. Reklamacji, zwróci się do Klienta na piśmie o wyrażenie zgody w ciągu pięciu tygodni i powiadomi Klienta, że po upływie tego terminu Lyca Mobile Europe Limited uzna się za wolną skierowanie sporu do sądu właściwego.

10.5 Komisja ds. Zażaleń podejmuje decyzję z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Radzie. Regulamin Komisji Reklamacyjnej udostępniany jest na żądanie. Decyzje Rady ds. Reklamacji mają formę wiążącej opinii. Za rozpatrzenie sporu należy uiścić opłatę.

11. Prawo właściwe

11.1 Umowa podlega prawu holenderskiemu.

12. Opis produktu

12.1 “LYCA MOBILE” to marka WWW Holding Company Limited stosowana do Produktów na podstawie licencji. Produkty są wydawane przez Lyca Mobile Europe Limited.

12.2 Usługi są świadczone przez Lyca Mobile Europe Limited i TEAMTalk.com Limited.

13. Polityka zwrotów

Jeżeli Umowa została zawarta elektronicznie (np. Za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie) lub w punktach sprzedaży stacjonarnej, klient ma prawo bez podania przyczyn rozwiązać Umowę w terminie czternastu dni. W celu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu klient może w tym okresie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i zażądać zwrotu pieniędzy. Za wywołanie okresu do namysłu nie są naliczane żadne koszty. Koszty zwrotu zamówionego towaru nie podlegają zwrotowi. Jeśli klient skorzysta z okresu do namysłu, produkt musi zostać zwrócony w całości, nieuszkodzony iw oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia wygasa. Jeśli połączenie z siecią zostanie nawiązane w okresie refleksji i zostaną naliczone opłaty, opłaty te nie zostaną zwrócone.

Zapisz się do naszego biuletynuAby otrzymywać ważne informacje, oferty specjalne i inne