Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Ogólne Regulaminem

Regulamin:

Regulamin świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Lycamobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. Definicje

1.1 Klient: osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawiera umowę z Lycamobile Europe Limited. 1.2 Lycamobile Europe Limited: Lycamobile Europe Limited, 3rd Floor, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London, E14 9SG.

1.3 Sieć: sieć telekomunikacji bezprzewodowej.

1.4 Usługa lub Usługa LYCAMOBILE: usługa, za pośrednictwem której Klient korzysta z Sieci w celu bezpośredniego przesyłania ruchu telekomunikacyjnego od użytkowników mobilnych do i z punktów połączeń w Sieci lub do punktów połączeń w innych sieciach.

1.5 Karta SIM lub karta SIM LYCAMOBILE: przedpłacona, wstępnie aktywowana karta zawierająca mikroprocesor.

1.6 Voucher doładowania LYCAMOBILE: wielofunkcyjny kupon zawierający 11-cyfrowy kod umożliwiający Klientowi wykupienie wartości nominalnej na wiele produktów, takich jak telefonia komórkowa i wiadomości sportowe dostarczane przez TEAMTALK.

1.7 Produkty: LYCAMOBILE SIM CARD lub SIM, Voucher LYCAMOBILE TOP UP i wiadomości sportowe TEAMTALK.

1.8 Umowa: umowa o świadczenie Usługi na rzecz Klienta przez Lycamobile Europe Limited. Ogólne warunki handlowe są integralną częścią umowy.

1.9 Obsługa klienta LYCAMOBILE: dział obsługi klienta, z którym Klient może kontaktować się w przypadku wszelkich pytań dotyczących Usługi LYCAMOBILE, pod numer 1200 od Klienta LYCAMOBILE lub 020 754 3030 z innego telefonu.

2. Usługi i obowiązki

2.1 Lycamobile Europe Limited jest zobowiązana jedynie do dostarczenia środków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Usługi LYCAMOBILE. Lycamobile Europe Limited samodzielnie określi środki techniczne niezbędne do zapewnienia dostępu do tej Usługi w optymalnych warunkach.

2.2 Telefonia komórkowa jest formą komunikacji bezprzewodowej i działa w oparciu o transmisję radiową i sygnałową. W związku z tym mogą zakłócać go zewnętrzne źródła lub przeszkody nieodłącznie związane z budynkami, roślinnością lub terenem i nie można zagwarantować doskonałej transmisji we wszystkich lokalizacjach przez cały czas. Jakość Usługi LYCAMOBILE zależy również od jakości telefonu komórkowego, z którego korzysta Klient. Z Kartą SIM LYCAMOBILE skojarzony jest kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) oraz kod PUK (osobisty klucz odblokowujący). Instrukcje dotyczące ich użytkowania mogą ulec zmianie w celu odzwierciedlenia nowej technologii i zostaną wyjaśnione w „instrukcji obsługi” telefonu komórkowego. Klienci podejmują wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zachować w tajemnicy kody PIN i PUK. Klienci są odpowiedzialni za jakiekolwiek złośliwe lub niewłaściwe użycie wynikające z celowego, przypadkowego lub przypadkowego przekazania tych kodów lub przekazania swojej karty SIM.

2.3 Klienci są niniejszym informowani o ryzyku nieodłącznym związanym z używaniem telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Lycamobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wypadku spowodowanego korzystaniem z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.

2.4 Klienci są niniejszym informowani o możliwych zakłóceniach, które telefon komórkowy może powodować w niektórych wrażliwych typach urządzeń, takich jak urządzenia medyczne, samoloty itp. W związku z tym konieczne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji osób odpowiedzialnych za taki sprzęt. Lycamobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania takich instrukcji.

2.5 Zgodnie z polityką Lycamobile Europe Limited nie rozłącza celowo żadnych połączeń, pod warunkiem, że jest dostępny kredyt na połączenia, jednak może się zdarzyć, że połączenia zostaną rozłączone z przyczyn niezależnych od Lycamobile Europe Limited, np. siła wyższa, wina przewoźnika, błąd technologiczny lub błąd ludzki.

2.6 Konsument przyjmuje do wiadomości, że chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane świadczenie usług, Lycamobile Europe Limited nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności spowodowane dla Konsumenta przez jakiekolwiek działania dystrybutora, w tym oszustwa i oszustwa i / lub brak płatności. W takich przypadkach Konsument powinien skontaktować się z dystrybutorem i / lub sprzedawcą, od którego kupił Kartę, i zażądać zwrotu pieniędzy.

2.7 Lycamobile zastrzega sobie prawo, według własnego uznania (i bez wcześniejszego powiadomienia), do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niektórych stron internetowych i usług w swojej sieci, w tym usług Voice over Internet Protocol („VoIP”). Kiedy zdecydujemy się ograniczyć lub uniemożliwić dostęp na podstawie niniejszego paragrafu, możesz otrzymać wiadomość, że strona internetowa lub usługa są „niedostępne”.

3. Karta SIM

3.1 Karty SIM LYCAMOBILE używa się po włożeniu jej do kompatybilnej słuchawki. Karta SIM LYCAMOBILE pozostaje wyłączną własnością Lycamobile Europe Limited. Stawki za połączenia są podane na plakacie i / lub na stronie internetowej www.lycamobile.nl.

3.2 Jeżeli karta SIM LYCAMOBILE nie jest używana do wykonywania połączeń wychodzących i SMS-ów przez 3 miesiące („okres ważności”), karta SIM zostanie zamrożona.

3.3 Klient będzie miał wtedy 1 miesiąc na doładowanie karty SIM, jeśli klient doładuje kartę w ciągu 1 miesiąca i skorzysta z usługi, stary kredyt zamrożony wcześniej zgodnie z punktem 3.2 zostanie przywrócony, a klient będzie mógł m wykonywać i odbierać połączenia i SMS-y jak zwykle.

3.4 Jeśli Klient nie doładuje w ciągu 1 miesiąca od „okresu ważności”, Klient straci:
• cały niewykorzystany kredyt;
• swój numer telefonu na stałe.
• Karta SIM LYCAMOBILE zostanie zablokowana przed dalszym użyciem.

4. Zasilanie Konta

4.1 W okresie ważności, Klienci mogą doładować swoją Kartę SIM LYCAMOBILE za pomocą Vouchera DOŁADOWUJĄCEGO. Jeżeli doładowanie nastąpi przed upływem terminu ważności lub w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu ważności, niewykorzystane w momencie doładowania środki zostaną doliczone do środków znajdujących się na Voucherze DOŁADOWUJĄCYM LYCAMOBILE.

4.2 Za każdym razem, gdy Klient doładuje swoją Kartę SIM LYCAMOBILE, jej ważność przedłuża się o kolejne 6 miesięcy zgodnie powyższym warunkiem.

4.3 Voucher doładowania można wykorzystać na usługi, w tym na czas antenowy dla usługi mobilnej LYCAMOBILE, a także TEAMTALK.

4.4 Usługi TEAMTALK można zrealizować dzwoniąc pod numer TEAMTALK podany na Voucherze DOŁADOWANIA za pomocą KARTY SIM LYCAMOBILE. Wszystkie opłaty za tę usługę zostaną pobrane z kredytu LYCAMOBILE klientów.

4.5 Od 5 sierpnia 2014 r. Ważność każdego nowego kredytu doładowania wygasa dziewięćdziesiąt [90] dni od daty doładowania lub doładowania. Aby uniknąć wątpliwości, nie dotyczy to istniejącego salda kredytu na Twoim Koncie przed 5 sierpnia 2014 r.

5. Modyfikacja

5.1 Jeśli wymagają tego warunki pracy lub organizacja usługi LYCAMOBILE, Lycamobile Europe Limited może zmodyfikować parametry techniczne swoich usług. Klienci nie będą uprawnieni do odszkodowania za jakąkolwiek wymianę lub modyfikację urządzeń końcowych, których wymagała zmiana w Sieci.

5.2 Dane osobowe Klienta, informacje o połączeniach i numery telefonów są zapisywane w plikach Lycamobile Europe Limited i są przetwarzane przez Lycamobile Europe Limited lub osoby trzecie w jej imieniu w celu świadczenia Usługi LYCAMOBILE dla administracyjno-informacyjne w ramach relacji z klientem oraz w celu inicjowania kampanii informacyjnych lub reklamowych związanych z produktami lub usługami świadczonymi przez Lycamobile Europe Limited. Jeśli chodzi o informacje o kampaniach reklamowych związanych z produktami dostarczanymi przez Lycamobile Europe Limited, klienci, którzy nie chcą kontaktować się z Lycamobile Europe Limited w ramach bezpośrednich poszukiwań handlowych, mogą w dowolnym momencie bezpłatnie zwrócić się do Lycamobile Europe Limited o umieszczone na liście do tego przeznaczonej. Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie jest Lycamobile Europe Limited, za pośrednictwem datowanej prośby wysłanej na adres unsubscribe@lycamobile.nl, Klient, który udowodni swoją tożsamość, może otrzymać od Lycamobile Europe Limited dane osobowe, które go dotyczą, a jeśli są nieprawidłowe, może bezpłatnie je poprawić.

6. Rozłączenie

6.1 Lycamobile Europe Limited może całkowicie lub częściowo odłączyć Klienta od Usługi, bez konieczności powiadamiania o zwłoce, jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub nie spełni wymagań, które można określić w celu rozsądnego użytkowania.

6.2 Odłączenia będą miały miejsce bez prawa Klienta do jakiegokolwiek odszkodowania. Odłączenie zostanie zniesione, gdy Lycamobile Europe Limited ustali, że Klient wypełnił swoje zobowiązania. Klient ponosi koszty odłączenia i ponownego podłączenia. Odłączenie Usługi nie zwalnia Klienta z żadnych zobowiązań wynikających z Umowy.

6.3 Jeżeli 14 dni po tym, jak Klient uzyskał możliwość wypełnienia swoich zobowiązań przez Lycamobile Europe Limited na piśmie, Lycamobile Europe Limited stwierdzi, że Klient nadal tego nie uczynił, Lycamobile Europe Limited ma prawo wypowiedzieć Umowę, po którym wygasają wszelkie roszczenia Klienta wobec Lycamobile Europe Limited.

7. Odpowiedzialność Lycamobile Europe Limited

7.1 Lycamobile Europe Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dotyczy karty LYCAMOBILE SIM, Vouchera doładowania LYCAMOBILE, telefonu komórkowego i usług TEAMTALK.

7.2 Lycamobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z treści połączeń lub wiadomości.

7.3 Lycamobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z interwencji osób trzecich.

7.4 W żadnym wypadku Lycamobile Europe Limited nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody pośrednie lub niematerialne, takie jak dodatkowe koszty, utrata dochodów z zysków, utrata klientów, utrata lub uszkodzenie danych oraz utrata umów.

7.5 Lycamobile Europe Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży, oszukańczego lub niewłaściwego użycia karty Lycamobile Simcard przez klientów Lycamobile Europe Limited. Ponadto Lycamobile Europe Limited nie zwraca kredytu wykorzystanego przez inną stronę i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z usług powiązanych z tą Kartą SIM.

7.6 Jeżeli Klient poniesie szkodę z powodu nieprawidłowego działania Sieci lub niedociągnięć w realizacji Usługi, Lycamobile Europe Limited może ponosić odpowiedzialność tylko w przypadku bezpośredniej szkody spowodowanej:
Śmierć lub obrażenia ciała do maksimum 100 000 EUR na incydent i maksymalnie 5 000 EUR na stronę poszkodowaną
Wszelkie akty naruszenia sekcji 374, 374 (a) i 375 holenderskiego kodeksu karnego z maksymalną kwotą 100 000 EUR na incydent i maksymalnie 5 000 EUR na stronę poszkodowaną
Niepowodzenie Lycamobile Europe Limited w przedłożeniu informacji lub nieprzedstawienie prawidłowych informacji oraz niedbałe administrowanie i przetwarzanie tych informacji dotyczących klientów lub błędy w sprawach administracyjnych związanych z tymi informacjami, maksymalnie do 50 000 EUR za zdarzenie i maksymalnie 3000 euro na stronę poszkodowaną.

7.7 Jeśli z wypadku, o którym mowa w artykule 7.6, wynika więcej niż jedno roszczenie, a łączne roszczenia przekraczają maksymalne kwoty ustalone dla każdego wypadku, Lycamobile Europe Limited będzie zobowiązana do wypłaty roszczenia proporcjonalnie do jego zakresu.

7.8 Klient powiadomi Lycamobile Europe Limited na piśmie o szkodzie tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu czterech tygodni od stwierdzenia, że szkoda wystąpiła. Szkody, które nie zostały zgłoszone Lycamobile Europe Limited w tym okresie, nie podlegają odszkodowaniu. Okres ten nie ma zastosowania do Klienta (osoby fizycznej nie występującej w charakterze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy), jeśli Klient uzasadni fakt, że nie można było racjonalnie oczekiwać, że powiadomi Lycamobile Europe Limited w terminie ten okres.

7.9 Wyjątki i ograniczenia określone w niniejszym artykule 7.6 nie mają zastosowania, jeśli szkoda jest zamierzona lub wynika z rażącego zaniedbania ze strony Lycamobile Europe Limited.

8. Odpowiedzialność klienta

8.1 Klienci ponoszą odpowiedzialność wobec Lycamobile Europe Limited za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z ich niewłaściwego zachowania, a Klienci zrekompensują Lycamobile Europe Limited wszelkie spowodowane przez nich szkody, w tym drobne usterki.

8.2 Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone Lycamobile Europe Limited lub osobom trzecim w wyniku użycia Karty SIM LYCAMOBILE lub Vouchera LYCAMOBILE DOŁADOWANIA przez dowolne osoby lub przez jakikolwiek telefon, nawet w przypadku utraty lub kradzieży.

8.3 W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty SIM LYCAMOBILE, na Kliencie spoczywa obowiązek jak najszybszego powiadomienia Lycamobile Europe Limited o takiej utracie lub kradzieży oraz zapobieżenia jakiemukolwiek wykorzystaniu przez inną osobę kredytu i usług związanych z kartą. karta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Kartę SIM i nie może żądać od Lycamobile Europe Limited żadnego zwrotu kosztów z tytułu utraty lub kradzieży Karty SIM.

9. Zmiany

9.1 Lycamobile Europe Limited zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto firma Lycamobile Europe Limited potwierdza, że dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ale nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za powstałe błędy, pominięcia i nieporozumienia.

9.2 Stawki i warunki rozliczeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia; może to wynikać z okoliczności niezależnych od Lycamobile Europe Limited, takich jak zmiany cen hurtowych pobieranych przez dostawców zewnętrznych. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej LYCAMOBILE www.lycamobile.nl po takich zmianach.

10. Skargi i spory

10.1 Wszelkie spory między Klientem jako osobą fizyczną nie działającą w charakterze przedsiębiorstwa zawodowego a Lycamobile Europe Limited dotyczące wykonania Usługi obsługiwanej lub która ma być świadczona mogą być zgłaszane zarówno przez Klienta, jak i przez Lycamobile Europe Limited do Geschillencommissie Telecommunicatie (Rada ds. Skarg telekomunikacyjnych), Bordewijklaan 46, 2591 XR Haga, Holandia.

10.2 Rada ds. Reklamacji będzie rozpatrywać spory tylko w przypadku, gdy Klient najpierw złożył pisemną skargę do Lycamobile Europe Limited. Lycamobile Europe Limited odpowie na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, chyba że nie będzie to racjonalnie możliwe. W takim przypadku Klient zostanie w powyższym terminie pisemnie poinformowany o terminie udzielenia odpowiedzi na przedmiot jego reklamacji.

10.3 W ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi na przedmiot reklamacji od Lycamobile Europe Limited lub w ciągu 30 dni po upływie terminu, w którym odpowiedź powinna była zostać udzielona zgodnie z postanowieniami art. 10.2, Klient może zgłosić spór do Komisji ds. Reklamacji Telekomunikacji.

10.4 Jeżeli Klient przekaże spór Radzie ds. Reklamacji, Lycamobile Europe Limited będzie związana takim wyborem. Jeśli Lycamobile Europe Limited zdecyduje się przedłożyć spór Radzie ds. Reklamacji, zwróci się do Klienta na piśmie o wyrażenie zgody w ciągu pięciu tygodni i powiadomi Klienta, że po upływie tego terminu Lycamobile Europe Limited uzna się za wolną skierowanie sporu do sądu właściwego.

10.5 Komisja ds. Zażaleń podejmuje decyzję z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Radzie. Regulamin Komisji Reklamacyjnej udostępniany jest na żądanie. Decyzje Rady ds. Reklamacji mają formę wiążącej opinii. Za rozpatrzenie sporu należy uiścić opłatę.

11. Prawo właściwe

11.1 Umowa podlega prawu holenderskiemu.

12. Opis produktu

12.1 “LYCAMOBILE” to marka WWW Holding Company Limited stosowana do Produktów na podstawie licencji. Produkty są wydawane przez Lycamobile Europe Limited.

12.2 Usługi są świadczone przez Lycamobile Europe Limited i TEAMTalk.com Limited.

13. Polityka zwrotów

Jeżeli Umowa została zawarta elektronicznie (np. Za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie) lub w punktach sprzedaży stacjonarnej, klient ma prawo bez podania przyczyn rozwiązać Umowę w terminie czternastu dni. W celu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu klient może w tym okresie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i zażądać zwrotu pieniędzy. Za wywołanie okresu do namysłu nie są naliczane żadne koszty. Koszty zwrotu zamówionego towaru nie podlegają zwrotowi. Jeśli klient skorzysta z okresu do namysłu, produkt musi zostać zwrócony w całości, nieuszkodzony iw oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia wygasa. Jeśli połączenie z siecią zostanie nawiązane w okresie refleksji i zostaną naliczone opłaty, opłaty te nie zostaną zwrócone.

Lycamobile Group Usługi

Dostępne In

Zapisz się do naszego biuletynuAby otrzymywać ważne informacje, oferty specjalne i inne