Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Subskrypcji Regulamin

1. DEFINICJE POJĘĆ

1.1 Polityka uczciwego korzystania: przepisy, jakie LYCA MOBILE komunikuje Obsłudze klienta, określające dopuszczalny sposób korzystania z Usług, które mogą być co jakiś czas modyfikowane i są dostępne na stronie https://www.lycamobile.nl/nl/roaming-within-eu-and-eea-countries/

1.2 Umowa: umowa z LYCA MOBILE na świadczenie Usługi Klientowi, która zostaje sformalizowana w momencie dokonania przez Klienta zakupu i rejestracji w LYCA MOBILE. Niniejsze warunki ogólne stanowią integralną część Umowy.

1.3 Klient: osoba fizyczna lub prawna podpisująca Umowę z LYCA MOBILE.

1.4 Obsługa klienta: dział obsługi klienta, z którym Klient może kontaktować się w sprawie wszystkich pytań dotyczących Usługi, dostępny pod bezpłatnym numerem *1200 dla numerów w sieci LYCA MOBILE lub pod numerem +31 207 543 030 dla numerów innych operatorów. Obowiązujące stawki operatora dostępne są na stronie https://www.lycamobile.nl/en/help/contact-us/.

1.5 LYCA MOBILE: spółka Lyca Mobile Europe Limited, 3rd Floor, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, Londyn, E14 9SG.

1.6 Usługa: usługa, za pomocą której Klient korzysta z Sieci na potrzeby bezpośredniego transportu ruchu telekomunikacyjnego od użytkowników telefonii komórkowej do punktów podłączenia do Sieci i z punktów podłączenia do Sieci lub do punktów podłączenia do innych sieci.

1.7 Karta SIM post-paid: karta post-paid zawierająca mikroprocesor, umożliwiająca dostęp do Usługi.

1.8 Miesięczny plan pakietowy: Usługa Miesięczny plan pakietowy obejmująca określony z góry pakiet minut, SMS-ów i danych.

1.9 Sieć: sieć do komunikacji bezprzewodowej.

1.10 Usługi roamingu: usługi telefonii komórkowej umożliwiające Klientowi nieprzerwany dostęp do Usług poza Holandią. Lista obszarów, na których LYCA MOBILE oferuje Usługi roamingu, znajduje się tutaj: https://www.lycamobile.nl/nl/rates/.

1.11 Limit dodatkowy: W przypadku wykorzystania Miesięcznego planu pakietowego Klient może dokonać zakupu dodatkowych danych, minut lub wiadomości w ramach Limitu dodatkowego. Wysokość Limitu dodatkowego ustala się w oparciu o Miesięczny plan pakietowy Klienta.

2. USŁUGI I ZOBOWIĄZANIA

2.1 Spółka LYCA MOBILE zobowiązana jest wyłącznie do zapewniania niezbędnych zasobów, by umożliwić właściwe działanie Usługi. W tym zakresie stworzone zostaną rozwiązania techniczne niezbędne celem zapewnienia dostępu do Usługi.

2.2 Telefonia komórkowa stanowi formę komunikacji bezprzewodowej i działa w oparciu o transmisję częstotliwości i sygnałów radiowych. W związku z powyższym może podlegać zakłóceniom pochodzącym z różnych źródeł zewnętrznych lub stałych przeszkód, takich jak budynki, roślinność czy ukształtowanie terenu i z tego względu niemożliwe jest zagwarantowanie idealnej (względem bieżącej dostępności i jakości Usługi) transmisji wszędzie i przez cały czas.

2.3 Jakość Usługi LYCA MOBILE zależy od jakości urządzenia telefonii komórkowej, z jakiego korzysta Klient. LYCA MOBILE nie ma kontroli nad jakością takiego urządzenia ani nie ma na nią wpływu.

2.4 LYCA MOBILE dołoży wszelkich starań, by zapewniać Usługę o satysfakcjonującej jakości, właściwą i niezawodną. W razie tymczasowej przerwy w dostępności Usługi zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w art. 11.

2.5 Sieć i Usługi mogą być okazjonalnie niedostępne ze względu na konieczne dokonanie ulepszeń, modyfikacji, konserwacji lub innych prac związanych z Siecią lub Usługami. W takich momentach może nastąpić tymczasowa niedostępność Usługi, zaś LYCA MOBILE dołoży wszelkich starań, by ograniczyć taki okres niedostępności do minimum.

2.6 LYCA MOBILE oferuje Usługi roamingu, lecz ze względu na charakter takich Usług LYCA MOBILE nie może zagwarantować dostępności oraz jakości Usług, z których korzysta się w oparciu o Usługi roamingu. Należy pamiętać, iż w przypadku Usług roamingu na terenie UE i EOG zastosowanie ma Polityka uczciwego korzystania. Polityka uczciwego korzystania dostępna jest na stronie internetowej LYCA MOBILE.

2.7 Karta SIM post-paid powiązana jest z kodem PIN (osobisty kod identyfikacyjny) i PUK (osobistym kluczem odblokowującym). Instrukcje używania mogą zmieniać się na skutek wprowadzania nowych technologii i są wyjaśnione w instrukcji obsługi telefonu. Klient musi zastosować wszelkie niezbędne środki, by zachować poufność w odniesieniu do swojego kodu PIN i PUK. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie tych kodów w sposób niewłaściwy lub w złej wierze, wynikający z umyślnego, przypadkowego lub będącego skutkiem wypadku ujawnienia tych kodów bądź przekazania osobie trzeciej swojej Karty SIM post-paid.

2.8 Klient akceptuje fakt, iż chociaż LYCA MOBILE dołoży wszelkich starań, by Usługa działała bez błędów, LYCA MOBILE nie będzie odpowiadać względem Klienta za jakiekolwiek straty lub niedogodności, za jakie LYCA MOBILE nie ponosi winy, a jakich dozna Klient na skutek wszelkich działań dystrybutora, w tym nadużyć, oszustw lub niedokonania płatności, chyba że wynikają one z instrukcji przekazanych dystrybutorowi przez LYCA MOBILE. W takich przypadkach Klient skontaktuje się z dystrybutorem lub sprzedawcą detalicznym, od którego zakupił Kartę SIM post-paid i wystąpi o pokrycie poniesionych kosztów.

2.9 Stawki za połączenia w oparciu korzystanie z Usługi dołączone są do Umowy. Dodatkowo widnieją one na plakatach reklamowych i na stronie internetowej https://www.lycamobile.nl/nl/rates/. O wszelkich przyszłych podwyżkach stawek Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie, zgodnie z art. 14.1. LYCA MOBILE może zmieniać miesięczną kwotę Miesięcznego planu pakietowego Klienta co roku w styczniu na skutek inflacji. Taka zmiana będzie opierała się na corocznym wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich, publikowanym przez CBS [holenderskie Centralne Biuro Statystyczne].

2.10 Na żądanie urzędów państwowych oraz organów regulacyjnych i organów ścigania LYCA MOBILE może rejestrować komunikację odbywającą się w oparciu o Usługi.

2.11 LYCA MOBILE stosuje politykę, w myśl której połączenia nie są celowo wyłączane, dopóki Klient nie wyczerpie limitu w ramach swojego planu pakietowego ani w jakikolwiek sposób automatycznie; połączenia mogą zostać wyłączone z powodów, nad którymi LYCA MOBILE nie sprawuje kontroli, takich jak siła wyższa, awaria dostawcy, awaria technologiczna czy błąd ludzki.

2.12 Niniejszym informuje się Klientów o ryzyku nieodłącznie związanym z korzystaniem z telefonu komórkowego w trakcie prowadzenia pojazdu silnikowego. Spółka LYCA MOBILE nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wywołane wypadkiem spowodowanym na skutek korzystania z telefonu komórkowego w trakcie prowadzenia pojazdu silnikowego.

2.13 Klientów informuje się niniejszym o możliwych zakłóceniach, jaki telefon komórkowy może powodować w przypadku niektórych rodzajów sprzętu wrażliwego, takiego jak urządzenia medyczne, samoloty itd. Z tego względu kluczowe jest ścisłe przestrzeganie instrukcji wydanych przez osoby odpowiedzialne za taki sprzęt. LYCA MOBILE nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

3. KARTA SIM POST-PAID

3.1 Karty SIM post-paid LYCA MOBILE używa się, wkładając ją do kompatybilnego urządzenia telefonii komórkowej. Po włożeniu do urządzenia Karty SIM post-paid Klient będzie mógł uzyskać dostęp do Usług i zacząć z nich korzystać.

3.2 Karta SIM post-paid LYCA MOBILE pozostaje wyłączną własnością LYCA MOBILE. Klient winien przechowywać Kartę SIM post-paid w bezpiecznym miejscu i nie korzystać z niej w niewłaściwy sposób. LYCA MOBILE wyrazi zgodę na wymianę Karty SIM post-paid wyłącznie, gdy okaże się ona wadliwa na skutek złego wykonania czy projektu. LYCA MOBILE może wedle własnego uznania naliczyć opłatę za wymianę Karty SIM post-paid, jeżeli za niewłaściwe wykorzystanie, uszkodzenie lub utratę oryginalnej Karty SIM post-paid odpowiada Klient. Dodatkowo LYCA MOBILE zastrzega sobie prawo do wycofania Karty SIM post-paid LYCA MOBILE, jeżeli Klient dopuści się któregokolwiek z czynów wymienionych w art. 9.1. Klient poinformuje LYCA MOBILE o jakimkolwiek uszkodzeniu Karty SIM post-paid, jaką zakupił.

3.3 Karta SIM post-paid zostanie wydana Klientowi bez prawa do jej przeniesienia, w oparciu o następujące warunki:

(a) informacje przekazane przez Klienta są zgodne z prawdą, uczciwe i właściwe oraz nie doszło do zatajenia żadnych istotnych informacji;

(b) LYCA MOBILE zastrzega sobie prawo do zweryfikowania takich informacji;

(c) Klient nie uzyska więcej niż 5 Kart SIM post-paid;

(d) Klient zapewni wszelkie dalsze informacje, jakich LYCA MOBILE może od niego zasadnie wymagać celem spełnienia wszelkich wymogów z zakresu zgodności.

4. STAWKI I OPŁATY

4.1 Klienci płacą za korzystanie z Usługi w postaci Miesięcznego planu pakietowego lub też kupując dodatkowe dane, dzwoniąc do Obsługi klienta. Miesięczny plan pakietowy obejmuje dane, minuty i SMS-y zgodnie ze stawkami dołączonymi do Umowy.

4.2 Po wykorzystaniu Miesięcznego planu pakietowego (dane, minuty lub SMS-y) Klient ma możliwość zakupienia dodatkowych danych/minut/SMS-ów w ramach określonego Limitu dodatkowego. Wysokość Limitu dodatkowego ustala się w oparciu o Miesięczny plan pakietowy. Te informacje widnieją w Karcie produktu. Po wykorzystaniu Limitu dodatkowego Klient może zakupić od LYCA MOBILE dodatkowe dane/minuty/SMS-y wyłącznie w ramach usługi pre-paid. Wszelkie dane dodatkowe można dokupić, dzwoniąc do Obsługi klienta pod numer +31 207 543 030, lub logując się do „Moja LYCA MOBILE”.

4.3 Za dodatkowe dane, minuty lub SMS-y nie można zapłacić w ramach Miesięcznego planu pakietowego, a ich koszt zostanie doliczony do Miesięcznego planu pakietowego Klienta.

4.4 Ograniczony rodzaj minut/SMS-ów oraz wykorzystania danych nie jest objęty Miesięcznym planem pakietowym, a opłaty za te usługi zostaną naliczone w ramach określonych stawek zgodnie z załącznikiem do Umowy.

4.5 Jeżeli zużycie Produktu przekroczy którąkolwiek z części Miesięcznego planu pakietowego lub też Klient korzysta z Usługi, która nie jest częścią Miesięcznego planu pakietowego, Klientowi zostanie naliczona opłata dodatkowa, poza Miesięcznym planem pakietowym.

4.6 O ile nie określono inaczej, jeżeli Klient nie wykorzysta wszystkich danych, minut lub SMS-ów, jakie zawiera jego Miesięczny plan pakietowy w danym miesiącu, wszelkie pozostałe dane, minuty lub SMS-y stracą ważność i ulegną przepadkowi (nie mogą więc zostać przeniesione, zwrócone, wymienione, wykupione za gotówkę ani przeniesione na inny miesiąc).

5. ZMIANA WARUNKÓW DZIAŁANIA

5.1 LYCA MOBILE może zmodyfikować parametry techniczne swoich Usług, gdy tylko wymagają tego warunki działania lub sposób organizacji Usługi. Klientom przysługiwać będzie należna im rekompensata za jakiekolwiek zastąpienie lub zmodyfikowanie terminali telefonii komórkowej, które są niezbędne do zmiany Sieci wpływającej na Usługi, na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz w jej art. 14.

5.2 Jeżeli modyfikacja warunków działania pociągnie za sobą zmianę Umowy, Klienci zostaną poinformowani o przysługującym im prawie do jej wypowiedzenia, jak określono w art. 14.1.

6. OBSŁUGA KLIENTA

6.1 Klient może uzyskiwać informacje na temat Usługi lub jakiegokolwiek innego zdarzenia wpływającego na nią za pośrednictwem Obsługi klienta dostępnej pod numerem +31 20 754 3030 oraz na stronie internetowej https://www.lycamobile.nl/en/; klienci mogą kierować swoje pytania, wysyłając list na adres: Lyca Mobile BV; Robijnlaan 17; 2132 WX Hoofddorp lub e-mail na adres cs@lycamobile.nl.

6.2 Aby wnieść reklamację w odniesieniu do Usługi, Klient musi zwrócić się do LYCA MOBILE w sposób określony w poprzednim punkcie, w ciągu dwóch (2) miesięcy od momentu, gdy uzyskał wiedzę na temat faktu będącego podstawą jego reklamacji, w sposób zgodny z prawem holenderskim. Po otrzymaniu reklamacji LYCA MOBILE przyzna Klientowi odpowiedni numer referencyjny oraz dokona jej zbadania.

6.3 Po wniesieniu przez Klienta reklamacji i nieotrzymaniu przez niego satysfakcjonującej go odpowiedzi od LYCA MOBILE w ciągu jednego miesiąca Klient może w terminie dwunastu (12) miesięcy skierować swoją skargę do Geschillencommissie Telecommunicatie [holenderskiej Komisji ds. sporów telekomunikacyjnych], co nie odbiera mu możliwości wniesienia sprawy do sądu.

6.4 Klient przyznaje, iż wszystkie dane widniejące w systemach LYCA MOBILE w odniesieniu do komunikacji pomiędzy LYCA MOBILE a Klientem są w pełni ważne, o ile nie przedstawi on dowodu przeciwnego („tegenbewijs”).

7. ROZPOCZĘCIE, ZAWIESZENIE, ANULOWANIE MIESIĘCZNEGO PLANU PAKIETOWEGO ORAZ PŁATNOŚCI

7.1 Klien chcący korzystać z Miesięcznego planu pakietowego powinien:

(a) wnieść Opłatę aktywacyjną oraz skonfigurować płatności za pomocą karty kredytowej bądź debetowej; oraz

(b) następnie dokonać płatności za Miesięczny plan pakietowy.

Domyślną metodą płatności za oba rozwiązania może być polecenie zapłaty na rachunku bankowym lub też rachunek bankowy wskazany przez Klienta, który zobowiązuje się, iż na danym rachunku będzie zawsze znajdowała się wystarczająca ilość środków.
Strony mogą jednakże ustalić alternatywną metodę płatności spośród metod wykorzystywanych powszechnie w ruchu handlowym. W celu skorzystania z tej opcji należy skontaktować się z Obsługą klienta.

7.2 LYCA MOBILE zacznie świadczenie Usługi od momentu zarejestrowania i aktywowania Karty SIM post-paid oraz Miesięcznego planu pakietowego. Usługa świadczona jest na terytorium Holandii, zaś Klient wyraża zgodę na korzystanie poza tym terytorium z Usługi roamingu, o ile Klient nie wskaże inaczej, kontaktując się telefonicznie bezpłatnie z Obsługą klienta.

7.3 Jeżeli Klient nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub wymogów, jakie mogą zostać określone na potrzeby zasadnego korzystania z Usługi, w tym Polityki uczciwego korzystania lub też w przypadku braku płatności za jakiekolwiek z rozwiązań, dla których wystawiono fakturę za więcej niż jeden (1) miesiąc, LYCA MOBILE zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych środków prawnych. Usługa może na przykład zostać czasowo zawieszona, o ile Klient zostanie o tym z wyprzedzeniem zawiadomiony i jeżeli naruszenie Umowy nie zostało naprawione. Takie czasowe zawieszenie będzie trwało maksymalnie przez 90 dni w ciągu roku.
Tymczasowe zawieszenie Usług nie wpłynie na możliwość odbierania połączeń przychodzących ani wykonywania połączeń awaryjnych na numery ratunkowe służb państwowych.
Klientowi będzie również przysługiwało prawo do zwrócenia się o czasowe zawieszenie Usług na okres do 90 dni w ciągu roku. W takim przypadku od faktury odliczona zostanie połowa proporcjonalnej kwoty opłaty odpowiadająca okresowi zawieszenia.

7.4 Zawieszenie zakończy się, gdy LYCA MOBILE zyska pewność, iż Klient wywiązał się ze swoich zobowiązań. Klient musi pokryć koszty odłączenia i podłączenia. Zawieszenie Usługi nie zwalnia Klienta z któregokolwiek ze zobowiązań, jakie nakłada na niego Umowa. Klientowi przysługują prawa określone w obowiązujących przepisach prawnych, chyba że odłączenie nastąpiło z winy Klienta.

7.5 W przypadku braku płatności ze strony Klienta za którekolwiek z zafakturowanych rozwiązań lub poważnego naruszenia przez Klienta swoich zobowiązań wynikających z Umowy przekraczających trzy (3) miesiące, czasowego zawieszenia Usługi w dwóch przypadkach lub w sytuacji, gdy Klient narazi się na okoliczności określone w art. 9.1, Usługa może zostać ostatecznie anulowana pod warunkiem, że Klient zostanie o tym uprzednio powiadomiony bez jakiegokolwiek prawa do zwrotu.

7.6 Klient zostanie powiadomiony SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o udanej lub nieudanej rejestracji Miesięcznego planu pakietowego.

8. PRAWA KLIENTA

8.1 Jeżeli Klient jest konsumentem, a Umowa została zawarta w formie elektronicznej (np. przez stronę internetową czy telefonicznie), konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niej w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Konsument może dokonać tego za pośrednictwem Obsługi klienta LYCA MOBILE.

8.2 Klient może zwrócić się do LYCA MOBILE za pośrednictwem Obsługi klienta o odłączenie usługi rozmów międzynarodowych, usług o wyższej stawce oraz usług płatnych dodatkowo.

8.3 Odłączenie nastąpi w ciągu dziesięciu (10) dni od złożenia prośby przez Klienta. Jeżeli, z powodów, których nie można przypisać Klientowi, odłączenie nie nastąpi w ciągu dziesięciu (10) dni od daty złożenia prośby, LYCA MOBILE poniesie koszty Usługi, o której odłączenie wnioskowano, lecz do którego nie doszło.

8.4 Klientowi przysługuje również prawo do rozwiązania Umowy, o czym musi on zawiadomić na trzydzieści (30) dni przed datą takiego rozwiązania.

9. OBOWIĄZKI KLIENTA

9.1 Klient nie będzie wykorzystywał Usługi do następujących działań:

  1. Wszelkie cele niewłaściwe, niemoralne, przestępcze czy nielegalne, jak również przesyłanie jakiejkolwiek komunikacji bądź przechowywanie jakichkolwiek informacji o charakterze napastliwym, obelżywym, obscenicznym czy zastraszającym.
  2. Powodowanie lub nieświadome pozwalanie innym osobom na wykonywanie jakichkolwiek złośliwych lub dokuczliwych telefonów do LYCA MOBILE lub do któregokolwiek z klientów LYCA MOBILE bądź innych osób, w tym wykorzystywanie Sieci do przesyłania nieproszonej, natarczywej komunikacji bez uzasadnionego powodu.
  3. Powodowanie szkód lub naruszanie działania Sieci, za pośrednictwem której Usługi są świadczone.
  4. Przechowywanie lub dystrybuowanie informacji nienależących do Klienta oraz takich, które mogą zostać uznane za naruszające prawa osoby trzeciej, w tym prawa autorskie innej osoby lub inne prawa własności intelektualnej (o ile Klient nie uzyska uprzedniej zgody od takiej osoby trzeciej).

9.2 W momencie zakupu Karty SIM post-paid lub Miesięcznego planu pakietowego LYCA MOBILE może poprosić Klienta o dokonanie rejestracji w LYCA MOBILE, wymagając podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, narodowość itd. Klient akceptuje fakt, iż podanie fałszywych danych jest oszustwem i w razie stwierdzenia przez LYCA MOBILE, iż przekazane dane są nieprawidłowe, LYCA MOBILE przysługiwać będzie prawo do anulowania Umowy bez jakichkolwiek zobowiązań względem Klienta.

9.3 Klienci muszą poinformować LYCA MOBILE o wszelkich zmianach dotyczących ich danych osobowych, by dane, jakimi dysponuje LYCA MOBILE był aktualne.

10. FAKTURY

(a) Klientowi przysługuje prawo do otrzymywania faktur, na których wyraźnie wskazane są poszczególne rozwiązania cenowe stosowane w odniesieniu do świadczonych Usług.

(b) Na pierwszej fakturze widnieć będzie opłata za pierwszy i drugi miesiąc Miesięcznego planu pakietowego. Pierwsza faktura Klienta może obejmować także proporcjonalną kwotę za okres od podłączenia Klienta do sieci do dnia wystawienia pierwszej faktury.

(c) Klient może od czasu do czasu decydować się na zakup dodatkowych danych. Opłaty zostaną doliczone wówczas do faktury za dany miesiąc.

(d) Wszystkich płatności należy dokonywać we wskazanym terminie. Płatność po upływie terminu może skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej za opóźnienie w płatności, jak określona przez LYCA MOBILE.

(e) W przypadku spóźnienia lub braku płatności w terminie przekraczającym (1) miesiąc LYCA MOBILE zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług, jak określono w art. 7.3 powyżej. Aby Usługi zostały przywrócone, Klient będzie musiał zawnioskować o ponowne podłączenie po uregulowaniu zaległej płatności i obowiązujących opłat za podłączenie.

(f) W przypadku spóźnienia lub braku płatności w terminie przekraczającym (3) miesiące LYCA MOBILE zastrzega sobie prawo do definitywnego anulowania świadczenia Usługi, jak określono w art. 7.5 powyżej.

11.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI OSOBISTYCH KLIENTA

11.1 LYCA MOBILE przetwarza dane osobowe dotyczące jej Klientów, np. dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące korzystania przez Klienta z Usług LYCA MOBILE, dane dotyczące ruchu komunikacyjnego Klienta, dane na temat faktur i płatności oraz dane techniczne. W tym kontekście LYCA MOBILE występuje jako administrator danych osobowych.

11.2 Dane są przetwarzane do następujących celów:
• realizacja Umowy z Klientem oraz świadczenie Usług, o jakie wystąpił Klient;
• administrowanie i zarządzanie relacją z Klientem;
• profilowanie Klienta oraz prowadzenie działań informacyjnych i kampanii promocyjnych dla Usług oferowanych przez LYCA MOBILE, chyba że Klient się temu sprzeciwi;
• udoskonalanie i rozwój LYCA MOBILE;
• świadczenie usług raportowania osobom trzecim w oparciu o dane zanonimizowane, w ramach Usługi.

11.3 Do akt LYCA MOBILE mogą mieć dostęp osoby trzecie, wykonujące pracę w imieniu lub na zlecenie LYCA MOBILE. W przypadkach określonych prawem LYCA MOBILE przekaże dane osobowe Klienta, jeżeli właściwe służby państwowe wystąpią z takim żądaniem. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do, korygowania i usunięcia wszystkich odnoszących się do niego danych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LYCA MOBILE, na temat celów takiego przetwarzania, kategorii danych, jakich to dotyczy, metody gromadzenia danych, okresu przechowywania danych osobowych oraz sposobu, w jaki Klient może egzekwować swoje prawa oraz ustawić swoje preferencje z zakresu prywatności można znaleźć w Polityce prywatności LYCA MOBILE dostępnej na stronie www.lycamobile.nl/en/help/lycamobile-privacy-policy/.

12. JAKOŚĆ ORAZ CZASOWA PRZERWA W DOSTĘPNOŚCI USŁUG

12.1 LYCA MOBILE będzie świadczyć Usługę zgodnie z obowiązkami dotyczącymi jakości, określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. Jeżeli Klient ma jakiekolwiek wątpliwości lub skargi w odniesieniu do jakości Usług, powinien skontaktować się z Obsługą klienta.

12.2 W przypadku czasowej przerwy w dostępności Usługi Klientowi będzie przysługiwała rekompensata w kwocie również średniej kwocie 1/30 Miesięcznego planu pakietowego za każde 24 godziny, w trakcie których wystąpiła przerwa w dostępności Usługi trwająca ponad 12 godzin.
Rekompensata zostanie automatycznie uwzględniona na fakturze za okres przypadający bezpośrednio po okresie, w którym doszło do przerwy w dostępności. Jednakże jeżeli kwota rekompensaty, zgodnie z objaśnionym powyżej sposobem jej wyliczenia, będzie niższa niż jeden (1) euro, nie zostanie ona naliczona automatycznie i Klient będzie musiał wyraźnie wystąpić o jej przyznanie.

12.3 LYCA MOBILE zobowiązuje się do tego, by przerwy w dostępności Usługi, za wyjątkiem sytuacji wystąpienia siły wyższej, wynikające ze zdarzeń technicznych lub prac konserwacyjnych dotyczących sieci, nie przekraczały ośmiu (8) godzin w ciągu miesiąca. Za każdą godzinę przekraczającą powyższy limit LYCA MOBILE zwiększy kwotę rekompensaty. Aby zawnioskować o rekompensatę, Klient musi złożyć odpowiedni wniosek do Obsługi klienta w terminie jednego miesiąca od przywrócenia dostępności Usługi. Jeżeli rekompensata jest należna i wymagalna do wypłaty, LYCA MOBILE zaksięguje odnośną kwotę na koncie Klienta w postaci uznania w momencie podłączenia.

12.4 W przypadku przerw w dostępności Usługi w trakcie okresu fakturowania Klientowi będzie przysługiwało prawo do rekompensaty obejmującej zwrot odnośnych opłat, proporcjonalnie do czasu trwania przerwy w dostępności Usługi. Rekompensata zostanie zastosowana automatycznie i ujęta na fakturze za okres przypadający bezpośrednio po okresie, w którym przerwa miała miejsce, jeżeli w okresie 24 godzin przerwa w dostępności Usługi wyniosła ponad 12 godzin.

12.5 Odszkodowanie nie zostanie wypłacone za przerwę w dostępności Usługi wynikającą z poważnego naruszenia postanowień Umowy przez Klienta lub szkód sieci wynikających z podłączenia przez Klienta urządzeń, co do których nie dokonano oceny ich zgodności z regulacjami.

12.6 W przypadku przerw spowodowanych działaniem siły wyższej LYCA MOBILE automatycznie przyzna Klientowi rekompensatę w wysokości opłaty miesięcznej oraz innych, niezależnie od ruchu, proporcjonalnie do czasu trwania przerwy w dostępności.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LYCA MOBILE

13.1 LYCA MOBILE ponosi odpowiedzialność za szkody lub utratę treści połączeń lub wiadomości SMS wysyłanych lub otrzymywanych przez Klienta, jeżeli można dowieść, iż taka szkoda lub strata została spowodowana bezpośrednio przez LYCA MOBILE, w którym to przypadku Klient może wystąpić o odpowiednią rekompensatę zgodnie z przepisami prawa holenderskiego.

13.2 LYCA MOBILE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane interwencją osoby trzeciej, w tym organów państwowych, regulacyjnych i administracyjnych.

13.3 LYCA MOBILE nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub niematerialne, takie jak dodatkowe koszty, utrata zysków, klientów, utrata lub uszkodzenie danych oraz utrata umów, spowodowane nieprawidłowym działaniem Usługi, o ile prawo właściwe nie stanowi inaczej.

13.4 LYCA MOBILE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży lub niezgodnego z prawem użycia Karty SIM post-paid bądź Miesięcznego planu pakietowego przez Klientów. Dodatkowo LYCA MOBILE nie ponosi odpowiedzialności za zwrot środków na rzecz Klienta lub osoby trzeciej, jeżeli Klient nie sprawuje kontroli nad Kartą SIM post-paid bądź nad Miesięcznym planem pakietowym, zaś spółka LYCA MOBILE nie została poinformowana o tym fakcie. Dodatkowo spółka LYCA MOBILE nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z Usług powiązanych z Kartą SIM post-paid lub Miesięcznym planem pakietowym.

13.5 Jeżeli Klient poniesie szkodę na skutek nieprawidłowego działania Sieci lub braków w realizacji Usługi, spółka LYCA MOBILE może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody.

13.6 Jeżeli Klient dozna szkody, kradzieży, uszkodzenia lub utraty, musi zawiadomić LYCA MOBILE o tym na piśmie możliwie jak najszybciej.

13.7 LYCA MOBILE nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się ze zobowiązań lub za świadczenie Usług w przypadkach wystąpienia siły wyższej lub na przykład jakichkolwiek czynników, nad którymi LYCA MOBILE nie sprawuje kontroli, w tym, lecz nie wyłącznie, jakichkolwiek zdarzeń naturalnych, środków z zakresu protestów pracowniczych, naruszenia lub niewywiązania się ze zobowiązań przez osobę trzecią, wojny, działań rządu lub jakichkolwiek praw bądź decyzji podjętych przez sąd właściwej jurysdykcji.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

14.1 Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody dowolnego rodzaju poniesione przez LYCA MOBILE lub osoby trzecie na skutek niewłaściwego użycia Karty SIM post-paid bądź Miesięcznego planu pakietowego oraz za szkody spowodowane przez jakikolwiek urządzenie mobilne i są zobowiązani do zrekompensowania LYCA MOBILE spowodowanych przez siebie szkód, w tym szkód mniejszych rozmiarów.

14.2 W przypadku utraty lub kradzieży Karty SIM post-paid Klient ponosi odpowiedzialność za poinformowanie o tym LYCA MOBILE możliwie jak najszybciej w momencie stwierdzenia takiej utraty lub kradzieży, a także za zapobieganie sytuacji, w której inna osoba mogłaby używać Karty SIM post-paid. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Kartę SIM post-paid i nie może występować do LYCA MOBILE o jakąkolwiek rekompensatę z tytułu jej utraty bądź kradzieży.

14.3 Klient potwierdza, iż jest właścicielem karty kredytowej lub debetowej oraz rachunku bankowego, której/którego dane są zarejestrowane w LYCA MOBILE.

14.4 Klient zapewnia, iż na karcie kredytowej lub debetowej oraz na rachunku bankowym zarejestrowanej/zarejestrowanym w LYCA MOBILE zawsze znajduje i będzie znajdować się saldo wystarczające do pobrania należnej kwoty.

15. ZMIANY UMOWY

15.1 Umowa może zostać zmieniona przed formalnym zawiadomieniem o tym Klienta przez LYCA MOBILE z jednomiesięcznym (1 miesiąc) wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości MMS, SMS, poczty elektronicznej lub innym dostępnym sposobem, jeżeli następuje zmiana Usługi, jej warunków oraz mających zastosowanie regulacji bądź też zmiana na rynku. Jeżeli zmiana ta będzie niekorzystna dla Klienta, Klientowi będzie przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy bez groźby jakiejkolwiek kary. Jednakże jeżeli Klient skorzysta ze swojego prawa do rozwiązania Umowy, wszelkie należne jeszcze w danym momencie opłaty zostaną naliczone i zafakturowane.

15.2 LYCA MOBILE będzie przysługiwało prawo do przyznania któregokolwiek ze swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków osobie trzeciej, co nie umniejsza prawa Klienta do rozwiązania Umowy, jeżeli ma on obiekcje co do takiego przyznania, w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania formalnego zawiadomienia od LYCA MOBILE.

16. SKARGI, SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE

16.1 Wszelkie skargi lub spory pomiędzy Klientem a LYCA MOBILE dotyczące świadczenia Usługi muszą być w pierwszej kolejności zgłaszane Obsłudze klienta za pomocą danych do kontaktu wskazanych w art. 6.

16.2 Niezdolność LYCA MOBILE lub Klienta do dochodzenia swoich praw w ramach niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody dla LYCA MOBILE lub Klienta (w jakimkolwiek przypadku) do podjęcia dodatkowych środków.

17. SPISY ABONENTÓW

Jeżeli Klient zażąda ujęcia jego danych w spisie abonentów, LYCA MOBILE przekaże odpowiednie dane dostawcom odpowiedzialnym za sporządzanie takich spisów lub świadczącym usługi z zakresu informacji.

18. SŁUŻBY RATUNKOWE

LYCA MOBILE zapewnia Klientowi bezpłatny dostęp do służb ratunkowych, jak również do informacji na temat lokalizacji osoby wykonującej połączenie, w zależności od wydajności systemów w obszarze, na którym Klient znajduje się w momencie dzwonienia do takich służb oraz wydajności Operatora sieci dostarczających linie LYCA MOBILE.

19. ORYGINALNE WARUNKI OGÓLNE

Obecne warunki ogólne zastępują wszelkie wcześniejsze warunki ogólne odbiegające od bieżących w zakresie treści lub zobowiązań, które będą bezskuteczne, jeżeli ma to zastosowanie.