Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Lyca Mobile simkaart en beltegoed

In de Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten beschreven van Lyca Mobile Europe Limited en haar klanten met betrekking tot de levering van de LYCA MOBILE diensten en de Verkoop van de LYCA MOBILE producten.
1. DEFINITIES

1.1 Klant: Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met Lyca Mobile Europe Limited een overeenkomst sluit.

1.2 Lyca Mobile Europe Limited: Lyca Mobile Europe Limited, 3rd Floor, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London, E14 9SG.

1.3 Netwerk: Het netwerk voor draadloze telefonie.

1.4 Lyca Mobile dienst of Dienst: De dienst waarbij de Klant gebruik maakt van het Netwerk voor directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken.

1.5 Lyca Mobile simkaart of Simkaart: Een prepaid voorgeprogrammeerde kaart met een microprocessor.

1.6 Lyca Mobile Beltegoed: Een multifunctionele bon met een 11-cijferige code . De Klant kan het tegoed op de bon inwisselen tegen verschillende producten zoals mobiele beltijd en sportnieuws van TEAMTALK.

1.7 Producten: Lyca Mobile Simkaart of Simkaart, Lyca Mobile Beltegoed en TEAMTALK sportnieuws.

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst door Lyca Mobile Europe Limited aan de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst.

1.9 Lyca Mobile Klantenservice: De klantenservice afdeling waar de Klant terecht kan met alle vragen omtrent de Lyca Mobile Dienst, te bereiken door 1200 te bellen met een Lyca Mobile simkaart, of door 020 754 3030 te bellen met een andere telefoon.

2. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN

2.1 Lyca Mobile Europe Limited is uitsluitend verplicht tot het verschaffen van de middelen die nodig zijn voor het goed functioneren van de Lyca Mobile Dienst. Uitsluitend Lyca Mobile Europe Limited bepaalt welke technische middelen nodig zijn om onder optimale omstandigheden toegang te verkrijgen tot deze Dienst.

2.2 Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie, die tot stand komt op basis van de overdracht van radiosignalen. Als zodanig kan deze worden gehinderd door externe bronnen of belemmeringen inherent aan gebouwen, beplanting of terreingesteldheid en kan een perfecte overdracht niet te allen tijde op alle locaties worden gegarandeerd. De kwaliteit van de Lyca Mobile Dienst is ook afhankelijk van de kwaliteit van de mobiele telefoon die de Klant gebruikt. De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en de PUK-code (persoonlijke ontsluitingssleutel) zijn gekoppeld aan de Lyca Mobile simkaart. Instructies voor het gebruik van deze codes kunnen als gevolg van nieuwe technologie veranderen en worden toegelicht in de bij de mobiele telefoon behorende gebruikershandleiding. De Klant dient al het nodige te doen om zijn/haar PIN- en PUK-codes geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk kwaadwillig of onjuist gebruik dat het gevolg is van het opzettelijk, onbewust of toevallig mededelen van deze codes of het overdragen van zijn/haar simkaart.

2.3 De Klant wordt hierbij gewezen op het duidelijk aanwezige risico van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig. Lyca Mobile Europe Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ongeluk dat is veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig.

2.4 De Klant wordt hierbij gewezen op de mogelijke storing die een mobiele telefoon kan veroorzaken in bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparaten, apparatuur in vliegtuigen etc. Het is derhalve van groot belang, dat de instructies van personen die verantwoordelijk zijn voor die apparatuur strikt worden nageleefd. Lyca Mobile Europe Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van die instructies.

2.5 Het is beleid dat Lyca Mobile Europe Limited niet opzettelijk de verbinding zal verbreken tijdens gesprekken, mits het tegoed voor de gesprekken toereikend is. Het is echter mogelijk dat de verbinding tijdens gesprekken wordt verbroken vanwege oorzaken waarop Lyca Mobile Europe Limited geen invloed heeft, bijvoorbeeld overmacht, een storing aan de verbinding, een technologisch gebrek of een menselijke fout.

2.6 De Klant erkent dat, hoewel er alles aan wordt gedaan om een ononderbroken Dienst te garanderen, Lyca Mobile Europe Limited niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of ongemakken, geleden door de Klant als gevolg van handelingen door een distributeur, met inbegrip van fraude en bedrog en/of niet-betaling. In dergelijke situaties dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detaillist van wie de simkaart of het Lyca Mobile beltegoed is gekocht.

2.7 Lyca Mobile behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken (en zonder voorafgaande kennisgeving), de toegang tot bepaalde websites en diensten via het netwerk, waaronder ook Voice over Internet Protocol (VoIP) diensten, te weigeren of te beperken. Mocht, in het kader van deze paragraaf, de toegang tot een website worden geweigerd of beperkt, dan kunt een melding “niet beschikbaar” te zien krijgen.

3. DE SIMKAART

3.1 De Lyca Mobile simkaart is een prepaid simkaart die wordt gebruikt door deze in een goedgekeurde mobiele telefoon te plaatsen. De Lyca Mobile simkaart blijft de exclusieve eigendom van Lyca Mobile Europe Limited. Voor tarieven zie de leaflets en posters bij één van de verkooppunten of bezoek www.lycamobile.nl.

3.2 Indien de Lyca Mobile simkaart gedurende een periode van 3 maanden niet actief wordt gebruikt voor uitgaande gesprekken en/of sms berichten wordt de simkaart en het beltegoed (geldigheidsperiode) bevroren.

3.3 Nadat de simkaart is bevroren heeft de Klant 1 maand de tijd om de simkaart op te waarderen. Indien de Klant binnen deze maand de simkaart opwaardeert en weer van de Dienst gebruik maakt, dan wordt het ingevolge artikel 3.2 bevroren beltegoed gereactiveerd en kan de Klant weer bellen, gebeld worden en sms berichten versturen en ontvangen zoals gebruikelijk. Indien de Klant binnen deze maand de simkaart niet opwaardeert, wordt het telefoonnummer permanent bevroren en kan de simkaart niet meer worden gebruikt.

3.4 Indien de Klant niet binnen 1 maand na de geldigheidsperiode de simkaart opwaardeert, verliest de klant:

Het niet gebruikte beltegoed

Het telefoonnummer.

De Lyca Mobile simkaart wordt dan definitief geblokkeerd voor toekomstig gebruik.

4. BELTEGOED

4.1 Tijdens de geldigheidsperiode kan de Klant de Lyca Mobile simkaart opwaarderen met Lyca Mobile beltegoed. Indien de opwaardering plaats vindt voor het einde van de geldigheidsperiode of binnen 3 maanden na de geldigheidsperiode, wordt het beltegoed dat op het moment van opwaarderen nog niet is gebruikt, opgeteld bij het beltegoed van het nieuwe Lyca Mobile beltegoed.

4.2 Elke keer dat de Klant de Lyca Mobile simkaart opwaardeert, wordt de geldigheidsperiode met 6 maanden verlengd onder de bovenstaande voorwaarden.

4.3 Het Lyca Mobile beltegoed kan worden ingewisseld voor diensten, waaronder beltijd voor de Lyca Mobile mobiele diensten en diensten van TEAMTALK.

4.4 De TEAMTALK dienst kan worden ingeschakeld door met gebruik van de Lyca Mobile simkaart te bellen met het TEAMTALK telefoonnummer zoals vermeld op de Lyca Mobile beltegoed bon. Alle aan deze dienst verbonden kosten zullen worden verrekend met het Lyca Mobile beltegoed.

4.5 Met ingang van 5 augustus 2014 is elke nieuwe beltegoed opwaardering negentig (90) dagen geldig vanaf de datum van opwaardering. Dit geldt niet voor het beltegoed dat voor 5 augustus 2014 al op uw Account stond.

5. AANPASSINGEN

5.1 Indien vereist door bedrijfsvoorwaarden of de organisatie van de Lyca Mobile Dienst, mag Lyca Mobile Europe Limited de technische kenmerken van haar diensten aanpassen. De Klant heeft geen recht op vergoeding voor het vervangen of aanpassen van de communicatieapparatuur welke noodzakelijk is wegens verandering van het Netwerk.

5.2 Persoonlijke gegevens van de Klant, gespreksinformatie en telefoonnummers worden opgeslagen in de bestanden van Lyca Mobile Europe Limited. Deze gegevens worden door Lyca Mobile Europe Limited of door derde partijen namens Lyca Mobile Europe Limited gebruikt om de Lyca Mobile Dienst te verlenen. En tevens voor administratie- en informatiedoeleinden in het kader van de relatie met de Klant, en voor informatie omtrent reclamecampagnes verband houdend met de producten of diensten verleend door Lyca Mobile Europe Limited. Klanten die niet benaderd willen worden door Lyca Mobile Europe Limited voor commerciële doeleinden kunnen ten allen tijden en geheel kosteloos Lyca Mobile Europe Limited verzoeken hen op een daarvoor bestemde lijst te plaatsen. Lyca Mobile Europe Limited is verantwoordelijk voor de verwerking van dit verzoek. Door een verzoek voorzien van datum naar unsubscribe@lycamobile.nl te sturen kan de Klant, indien de identiteit van de Klant kan worden aangetoond, de persoonlijke gegevens zoals bij Lyca Mobile Europe Limited geregistreerd inzien en waar nodig kosteloos laten aanpassen en zichzelf laten uitschrijven voor het ontvangen van informatie omtrent reclamecampagnes.

6. AFSLUITING

6.1 Lyca Mobile Europe Limited kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen wanneer de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen, die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden.

6.2 Afsluiting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De afsluiting wordt opgeheven wanneer Lyca Mobile Europe Limited vaststelt dat de Klant alsnog zijn/haar verplichtingen is nagekomen. Aansluitkosten zijn voor de rekening van de Klant. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst

6.3 Indien Lyca Mobile Europe Limited vaststelt dat de Klant binnen 14 dagen na door Lyca Mobile Europe Limited daartoe schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan Lyca Mobile Europe Limited de Overeenkomst beëindigen. De aanspraken van de Klant jegens Lyca Mobile Europe Limited zullen dan komen te vervallen.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN Lyca Mobile Europe Limited

7.1 Lyca Mobile Europe Limited draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de Lyca Mobile simkaart, Lyca Mobile beltegoed, de mobiele telefoon en TEAMTALK diensten.

7.2 Lyca Mobile Europe Limited is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van gesprekken of berichten.

7.3 Lyca Mobile Europe Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van tussenkomst door een derde partij.

7.4 Onder geen enkele omstandigheid kan Lyca Mobile Europe Limited aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte of immateriële schade, zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van klanten, verlies of schade van data en verlies van contracten.

7.5 Lyca Mobile Europe Limited wijst alle verantwoordelijkheid van de hand in het geval van verlies, diefstal, frauduleus of verkeerd gebruik van de simkaart door de Klant. Bovendien vergoedt Lyca Mobile Europe Limited geen tegoeden die door een andere partij zijn gebruikt en kan Lyca Mobile Europe Limited niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van diensten die aan de simkaart verbonden zijn.

7.6 Indien de Klant schade lijdt vanwege storing in het Netwerk of vanwege tekortkoming in de uitvoering van de Dienst, is Lyca Mobile Europe Limited alleen aansprakelijk in het geval van directe schade als gevolg van: Dood of lichamelijk letsel met een maximum van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximum van EUR 5.000 per benadeelde;

7.6.1 Een handelen in strijd met de artikelen 374, 374 (a) en 375 van het Wetboek van Strafrecht met een maximumbedrag van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 5.000 per benadeelde.

7.6.2 Het door Lyca Mobile Europe Limited niet juist of onjuist verstrekken van gegevens, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens van klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen die verband houden met die gegevens, tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 3.000 per benadeelde.

7.7 Indien meer dan één vordering ontstaat uit een voorval genoemd in artikel 7.6 en de gezamenlijke vorderingen de in artikel 7.6 gestelde maxima te boven gaan, is Lyca Mobile Europe Limited slechts gehouden tot betaling van de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan.

7.8 De Klant stelt Lyca Mobile Europe Limited zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van de schade en in elk geval binnen vier weken na het ontdekken van de schade. Schade die niet binnen deze periode is gemeld aan Lyca Mobile Europe Limited komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze periode is niet van toepassing op een Klant (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of Lyca Mobile Europe Limited), indien deze Klant op redelijke gronden kan aantonen dat van hem/haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht, dat hij/ zij Lyca Mobile Europe Limited binnen deze periode in kennis had kunnen stellen.

7.9 De uitzonderingen en beperkingen zoals beschreven in artikel 7.6 zijn niet van toepassing indien de schade door opzet of door grove schuld van Lyca Mobile Europe Limited is veroorzaakt.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

8.1 De Klant is aansprakelijk jegens Lyca Mobile Europe Limited voor de directe of indirecte schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en zijn/haar onrechtmatig gedrag. De Klant zal Lyca Mobile Europe Limited de schade vergoeden die door zijn/haar toedoen is ontstaan, ook in geval van ondergeschikte fouten.

8.2 De Klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan Lyca Mobile Europe Limited of aan derde partijen door het gebruik van de Lyca Mobile simkaart of het Lyca Mobile beltegoed door ongeacht welke personen of aan ongeacht welke telefoon, ook in het geval van verlies of diefstal.

8.3 In het geval van verlies of diefstal van de simkaart, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Lyca Mobile Europe Limited zo snel mogelijk te informeren over dit verlies of deze diefstal en om het gebruik van de beltegoeden en aan de simkaart verbonden diensten te voorkomen. Uitsluitend de Klant zelf is verantwoordelijk voor de simkaart en hij/zij kan geen vergoeding eisen van Lyca Mobile Europe Limited voor verlies of diefstal van de simkaart.

9. WIJZIGINGEN

9.1 Lyca Mobile Europe Limited behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Daarnaast verklaart Lyca Mobile Europe Limited zich naar beste vermogen te hebben ingespannen om de juistheid te garanderen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen informatie, maar dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor fouten, omissies en misverstanden die daaruit voortvloeien.

9.2 Tarieven en factureringsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; dit kan het gevolg zijn van omstandigheden waarop Lyca Mobile Europe Limited geen invloed heeft, zoals wijziging van de groothandelsprijzen die in rekening worden gebracht door derden. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website www.lycamobile.nl.

10. KLACHTEN EN GESCHILLEN

10.1 Geschillen tussen de Klant als natuurlijke persoon niet handelend in de hoedanigheid van een professionele onderneming en Lyca Mobile Europe Limited met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst in opdracht van of te verlenen door Lyca Mobile Europe Limited kunnen zowel door de Klant als door Lyca Mobile Europe Limited worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.

10.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant zijn/haar klacht eerst schriftelijk aan Lyca Mobile Europe Limited heeft voorgelegd. Lyca Mobile Europe Limited zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/ haar wordt meegedeeld.

10.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Lyca Mobile Europe Limited dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 10.2 had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

10.4 Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Lyca Mobile Europe Limited aan deze keuze gebonden. Indien Lyca Mobile Europe Limited dit wil doen, moet zij de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Lyca Mobile Europe Limited dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

10.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

12. PRODUCT OMSCHRIJVING

12.1 “LYCA MOBILE” is een merk van WWW Holding Company Limited en toegekend aan de Producten onder licentie. De Producten worden uitgegeven door Lyca Mobile Europe Limited.

12.2 De Diensten worden verleend door Lyca Mobile Europe Limited en TEAMTalk.com Limited.

13. Retourbeleid

Retourbeleid Als een Overeenkomst elektronisch (zoals via de website of telefonisch) of bij een verkooppunt is afgesloten, heeft de klant het recht om de Overeenkomst zonder opgave van reden binnen veertien dagen te ontbinden. Voor de verklaring van beëindiging kan de klant gedurende deze periode contact opnemen met de klantenservice. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de herroepingsrecht. De kosten voor het retourneren van de bestelde goederen worden niet vergoed. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet het product compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het recht om de bestelling kosteloos te annuleren vervalt indien hier niet in is voldaan. Als er tijdens de herroepingsrecht periode verbinding met het netwerk wordt gemaakt en er kosten in rekening worden gebracht, worden deze kosten niet vergoed.