Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Abonnement Voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Fair Usage Beleid: het beleid dat door LYCAMOBILE aan de Klant bekend wordt gemaakt en dat het aanvaardbare gebruik van de Diensten regelt, dat gewijzigd kan worden en beschikbaar is op https://www.lycamobile.nl/nl/roaming-within-eu-and-eea-countries/.

1.2 Contract: de overeenkomst tot levering door LYCA MOBILE van de Dienst aan de Klant, die wordt vastgesteld wanneer de Klant zich als zodanig bij LYCA MOBILE aanmeldt. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van dat Contract.

1.3 Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Contract sluit met LYCA MOBILE.

1.4 Klantenservice: de afdeling van de klantenservice waarmee de klant contact kan opnemen voor alle vragen met betrekking tot de Dienst, welke bereikbaar is door gratis te bellen naar *1200 vanaf een LYCA MOBILE telefoon of +31 207 543 030 vanaf een telefoon van een andere aanbieder. De toepasselijke tarieven van de exploitant worden weergegeven op de websit https://www.lycamobile.nl/en/help/contact-us/

1.5 LYCA MOBILE: Lyca Mobile Europe Limited, 3e verdieping, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, Londen, E14 9SG.

1.6 Dienst: de dienst waarmee de Klant het Netwerk gebruikt voor rechtstreeks telecommunicatieverkeer van mobiele gebruikers naar en van aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken.

1.7 Postpaid Simkaart: een postpaid kaart met een microprocessor, die toegang tot de Dienst mogelijk maakt.\

1.8 Maandelijkse Bundel: een maandelijkse bundel met een vooraf bepaalde hoeveelheid minuten voor oproepen, sms en data.

1.8 Maandelijkse Bundel: een maandelijkse bundel met een vooraf bepaalde hoeveelheid minuten voor oproepen, sms en data.

1.9 Netwerk: het netwerk voor draadloze telecommunicatie.

1.10 Roamingdienst: mobiele telefoniediensten die de Klant zonder onderbreking toegang bieden tot Diensten buiten Nederland. De lijst van gebieden waarin LYCA MOBILE Roamingdiensten aanbiedt is hier te vinden https://www.lycamobile.nl/nl/rates/

1.11 Bestedingslimiet: als de Maandelijks Bundel is opgebruikt, mag de Klant extra data, minuten of sms’jes kopen tot de hoeveelheid data, minuten of sms’jes die gelijk is aan de Bestedingslimiet. Het bedrag van de Bestedingslimiet wordt bepaald op basis van de Maandelijkse Bundel van de Klant.

2. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN

2.1 LYCA MOBILE is alleen verplicht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om de goede werking van de Dienst te verzekeren. In dit verband zorgt zij voor de technische middelen die nodig zijn om toegang tot deze Dienst te verlenen.

2.2 Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie, welke functioneert op basis van de overdracht van radiofrequenties en signalen. Als zodanig kan zij onderhevig zijn aan interferentie van verschillende externe bronnen of obstakels zoals gebouwen, begroeiing of terrein. Derhalve kan een perfecte transmissie (met betrekking tot de feitelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst) niet overal en te allen tijde worden gegarandeerd.

2.3 De kwaliteit van de Dienst hangt af van de kwaliteit van het mobiele telefoontoestel dat de Klant gebruikt. LYCA MOBILE heeft geen controle over of invloed op de kwaliteit van het mobiele telefoontoestel.

2.4 LYCA MOBILE zal zich inspannen om de Diensten te leveren op een wijze die van voldoende kwaliteit, adequaat en betrouwbaar is. In het geval van een tijdelijke onderbreking van de Dienst zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing.

2.5 Af en toe kan het voorkomen dat het Netwerk en de Diensten niet beschikbaar zijn vanwege verbetering en wijziging van, onderhoud of andere werkzaamheden met betrekking tot het Netwerk of de Diensten. Op dergelijke momenten kunnen de Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn, en zal LYCA MOBILE zich inzetten om deze periode van onbeschikbaarheid tot een minimum te beperken.

2.6 LYCA MOBILE biedt Roamingdiensten aan. Vanwege de aard van deze diensten kan LYCA MOBILE de beschikbaarheid of kwaliteit van de Diensten die gebruik maken van dergelijke Roamingdiensten niet garanderen. Let op dat wat betreft het gebruik van Roamingdiensten in de EU of in de EEA het Fair Usage Beleid van toepassing is. Dit Fair Usage Beleid is beschikbaar op de website van LYCA MOBILE.

2.7 De Postpaid Simkaart is gekoppeld aan een PIN code (persoonlijk identificatienummer) en een PUK code (persoonlijke ontgrendelingssleutel). Gebruiksinstructies kunnen veranderen als gevolg van de inzet van nieuwe technologieën, en zullen worden uitgelegd in de “gebruikershandleiding” van de telefoon. Klanten moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun PIN- en PUK-codes geheim te houden. Klanten zijn verantwoordelijk voor elk ongepast of kwaadwillig gebruik dat het gevolg is van opzettelijke, incidentele of toevallige communicatie van deze codes of de overdracht van hun Postpaid Simkaart.

2.8 Hoewel LYCA MOBILE zich inspant om een foutloze Dienst te verzorgen, erkent de Klant dat LYCA MOBILE niet aansprakelijk is jegens de Klant voor verlies of ongemak van de Klant dat niet aan LYCA MOBILE kan worden toegerekend en dat wordt veroorzaakt door handelingen van een distributeur, waaronder fraude, misleiding en/of wanbetaling, tenzij dit voortvloeit uit een instructie van LYCA MOBILE aan de distributeur. In dergelijke gevallen dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detailhandelaar van wie de Postpaid Simkaart is gekocht en om terugbetaling te verzoeken.

2.9 De tarieven voor de Diensten zijn als bijlage bij het Contract gevoegd. Bovendien worden ze vermeld op marketingaffiches en op de website via https://www.lycamobile.nl/nl/rates/. Elke toekomstige tariefverhoging zal aan de Klant worden meegedeeld voordat deze van toepassing wordt in overeenstemming met artikel 14.1. LYCA MOBILE heeft het recht om het maandbedrag van de Maandelijkse Bundel van de Klant elk jaar in januari aan te passen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing zal worden gebaseerd op de jaarlijkse stijging van de consumentenprijsindex gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

2.10 LYCA MOBILE kan op verzoek van overheidsinstanties, toezichthouders of wetshandhavingsinstanties communicatie opnemen die via de Diensten wordt gemaakt.

2.11 Het is LYCA MOBILE’s beleid om gesprekken niet opzettelijk te verbreken zolang de Maandelijkse Bundel van de klant niet is uitgeput. Gesprekken kunnen echter wel worden verbroken om redenen die buiten de macht van LYCA MOBILE liggen, zoals overmacht, gebreken van de drager, of technologische of menselijke fouten.

2.12 De Klant wordt hierbij gewezen op het risico dat verbonden is aan het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig. LYCA MOBILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een ongeval dat is veroorzaakt door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig.

2.13 Klanten worden hierbij geïnformeerd over de mogelijke storing die een mobiele telefoon kan veroorzaken voor bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparatuur, vliegtuigen, enz. Het is daarom van essentieel belang dat de instructies van de personen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke apparatuur strikt worden opgevolgd. LYCA MOBILE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van deze instructies.

3. POSTPAID SIMKAART

3.1 De LYCA MOBILE Postpaid Simkaart wordt gebruikt door deze in een compatibel mobiel telefoontoestel te plaatsen. Zodra de Postpaid Simkaart is geplaatst, heeft de Klant toegang tot en kan hij gebruik maken van de Diensten.

3.2 De LYCA MOBILE Postpaid Simkaart blijft eigendom van LYCA MOBILE. De Klant moet de Postpaid Simkaart op een veilige plaats bewaren, en mag deze niet oneigenlijk gebruiken. LYCA MOBILE zal een Postpaid Simkaart alleen vervangen wanneer deze defect blijkt te zijn als gevolg van gebrekkige afwerking of ontwerp. LYCA MOBILE kan naar eigen goeddunken kosten in rekening brengen voor het vervangen van een Postpaid Simkaart indien de Klant verantwoordelijk is voor het misbruik, de beschadiging of het verlies van de originele Postpaid Simkaart. Daarnaast behoudt LYCA MOBILE zich het recht voor om een LYCA MOBILE Postpaid Simkaart in te trekken indien de Klant zich schuldig maakt aan een van de gedragingen vermeld in artikel 9.1. De Klant zal LYCA MOBILE op de hoogte stellen van eventuele schade aan zijn Postpaid Simkaart.

3.3 De Postpaid Simkaart kan niet door de Klant worden overgedragen. De Klant ontvangt de Postpaid Simkaart onder de volgende voorwaarden:

(a) De door de Klant verstrekte informatie is waarheidsgetrouw, oprecht en nauwkeurig, en niets wezenlijks is achtergehouden;

b) LYCA MOBILE behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te laten verifiëren;

(c) de Klant zal niet meer dan 5 Postpaid Simkaarten verkrijgen.

d) de Klant zal alle nadere informatie verstrekken die LYCA MOBILE redelijkerwijs kan verlangen om te
voldoen aan eventuele compliancevereisten.

4. TARIEVEN EN KOSTEN

4.1 Klanten betalen voor het gebruik van de Dienst via de Maandelijkse Bundel, of door extra data te kopen door te bellen naar de Klantenservice. De Maandelijkse Bundel bestaat uit data, belminuten en sms’jes in overeenstemming met de bij het Contract behorende tarieven.

4.2 Zodra de Maandelijkse Bundel is opgebruikt (data, belminuten en/of SMS), staat LYCA MOBILE de Klant toe om extra data/belminuten of SMS aan te schaffen totdat de Bestedingslimiet is bereikt. De hoogte van het Bestedingslimiet is gebaseerd op de Maandelijkse Bundel. Deze informatie staat in de Productomschrijving. Als het Bestedingslimiet is bereikt, is de Klant alleen nog gerechtigd om aanvullende prepaid data/belminuten en/of SMS aan te schaffen van LYCA MOBILE. Extra data kan worden gekocht door de Klantenservice van LYCA MOBILE te bellen op +31 207 543 030, of door in te loggen op “Mijn LYCA MOBILE”.

4.3 Kosten voor extra data, belminuten of SMS kunnen niet worden betaald uit de Maandelijkse Bundel van de Klant en zullen bovenop de Maandelijkse Bundel van de Klant in rekening worden gebracht.
4.4 Een beperkt type oproepen/sms’jes en dataverbruik zijn niet inbegrepen in de Maandelijkse Bundel, en zullen in rekening worden gebracht conform de specifieke tarieven vermeld in de bij het Contract gevoegde tarieven.

4.5 Als het gebruik de Maandelijkse Bundel van de Klant overschrijdt, of als de Klant een dienst gebruikt die geen deel uitmaakt van de Maandelijkse Bundel, wordt de Klant een extra bedrag in rekening gebracht bovenop het tarief van de Maandelijkse Bundel van de Klant.

4.6 Tenzij anders vermeld, vervallen alle data, belminuten of SMS van de Maandelijkse Bundel die de Klant in een gegeven maand niet heeft opgebruikt (deze kunnen niet worden overgedragen, gerestitueerd, geruild, ingewisseld voor contant geld of worden meegenomen naar een andere maand).

5. WIJZIGING VAN DE EXPLOITATIEVOORWAARDEN

5.1 LYCA MOBILE heeft het recht om de technische kenmerken van haar Diensten te wijzigen wanneer de exploitatievoorwaarden of de organisatie van de Dienst dit vereisen. Klanten zullen recht hebben op de vergoeding die hen mogelijk toekomt voor een vervanging of wijziging van de mobiele telefonie terminals die nodig zijn voor een wijziging van het Netwerk die van invloed is op de Diensten, onder de voorwaarden die in dit contract en in artikel 14 worden gesteld.

5.2 Indien de wijzigingen van de exploitatievoorwaarden de wijziging van dit Contract met zich meebrengen, wordt de Klant in kennis gesteld van zijn recht op opzegging van het Contract zoals bepaald in artikel 14.1.

6. KLANTENSERVICE

6.1 De Klant kan informatie over de dienst of enige incidenten die van invloed zijn op de dienst ontvangen via de Klantenservice, beschikbaar op het nummer +3120 754 3030 en op de website https://www.lycamobile.nl/. Klanten kunnen hun vragen per gewone post naar het volgende adres sturen: Lyca Mobile BV; Robijnlaan 17; 2132 WX Hoofddorp of per e-mail naar mailto:cs@lycamobile.nl.

6.2 Voor het indienen van klachten betreffende de Dienst moet de Klant zich binnen twee (2) maanden vanaf het moment waarop hij zich bewust wordt van de feiten die aanleiding geven tot zijn klacht tot LYCA MOBILE wenden op de in het vorige lid aangegeven wijze in overeenstemming met Nederlands recht. Na ontvangst van de klacht zal LYCA MOBILE de Klant voorzien van het relevante referentienummer, en de klacht onderzoeken.

6.3 Indien de Klant na het indienen van zijn klacht binnen een maand geen bevredigend antwoord van LYCA MOBILE ontvangt, kan hij zijn klacht binnen de daaropvolgende twaalf (12) maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie. Dit laat eventuele gerechtelijke stappen onverlet.

6.4 De Klant gaat akkoord met en erkent de dwingende bewijskracht van de op de systemen van LYCA MOBILE opgeslagen gegevens met betrekking tot de communicatie tussen LYCA MOBILE en de Klant, tenzij tegenbewijs wordt geleverd.

7. AANVANG, OPSCHORTING, ANNULERING EN BETALING VAN HET MAANDELIJKS BUNDELPLAN

7.1 Een Klant die gebruik wenst te maken van het Maandelijks Bundelplan zal:
a) de Activeringskosten en de betaling voor de configuratie, met een creditcard of pinpas betalen en;

b) daarna overgaan tot de betaling van de Maandelijkse Bundel.

De standaardwijze van betaling kan een automatisch incasso van een bankrekening zijn, of de bankrekening waarvan de Klant heeft aangegeven dat hij zich ertoe heeft verbonden steeds een voldoende saldo op die rekening aan te houden.
Tussen de partijen kan evenwel een alternatieve betalingswijze worden overeengekomen die gebruikelijk is in het commerciële verkeer. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice.

7.2 LYCA MOBILE begint met de levering van de Dienst vanaf het moment dat de Postpaid Simkaart en de Maandelijkse Bundel zijn geregistreerd en geactiveerd. De Dienst wordt geleverd op het grondgebied van Nederland. Daarbuiten gaat de Klant akkoord met het ontvangen van de Roamingdienst, tenzij de Klant anders aangeeft door de Klantenservice te bellen.

7.3 In het geval de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen in dit Contract of de gebruikseisen voor een redelijk gebruik van de Dienst, met inbegrip van een Fair Usage Beleid, of in het geval van uitblijving van betaling van een van de facturen voor langer dan één (1) maand, behoudt LYCA MOBILE zich al haar wettelijke rechten voor. De dienst kan bijvoorbeeld tijdelijk worden opgeschort, mits de Klant hiervan vooraf op de hoogte is gesteld en de inbreuk niet is hersteld. Deze tijdelijke opschorting zal per periode van één jaar maximaal 90 dagen duren.
De tijdelijke onderbreking van de Diensten zal geen invloed hebben op de mogelijkheid om inkomende telefoongesprekken te ontvangen of om noodoproepen te doen naar de door de nationale autoriteiten ingestelde noodnummers.
Ook de Klant heeft het recht om tijdelijke opschorting van de Diensten te verzoeken met een maximum van 90 dagen binnen een periode van een jaar. In dat geval zal de helft van de vergoeding die overeenstemt met de door de opschorting getroffen periode van de factuur worden afgetrokken.

7.4 De opschorting eindigt wanneer LYCA MOBILE vaststelt dat de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De Klant draagt de kosten van de afsluiting en aansluiting. De opschorting van de Dienst ontslaat de Klant niet van enige van de verplichtingen waartoe hij zich in dit Contract heeft verbonden. De Klant geniet de rechten die zijn vastgelegd in geldende wetgeving, tenzij de afsluiting te wijten is aan een oorzaak die de Klant kan worden verweten.

7.5 De Dienst kan definitief worden ontbonden zonder recht op enige terugbetaling, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant is verstrekt en indien sprake is van: uitblijven van betaling door de Klant van één van de facturen of een ernstig tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit Contract gedurende meer dan drie (3) maanden, het geval dat de Dienst tweemaal tijdelijk wordt opgeschort, of het zich bevinden van de Klant in één van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 9.1.

7.6 De Klant zal via SMS of e-mail op de hoogte worden gesteld van een succesvolle of mislukte registratie van het Maandelijks Bundelplan.

8. RECHTEN VAN DE KLANT

8.1 Indien de Klant een consument is, en een Contract elektronisch (zoals via de website of telefonisch) tot stand is gekomen, heeft de consument het recht om, zonder opgave van redenen, het Contract binnen veertien dagen te ontbinden. De consument kan dit doen via de Klantendienst van LYCA MOBILE.

8.2 De Klant kan LYCA MOBILE via de Klantenservice verzoeken om zijn internationale gesprekdiensten, diensten met een hoger tarief en aanvullende tariefdiensten uit te schakelen.

8.3 De uitschakeling vindt plaats binnen tien (10) dagen na het verzoek van de Klant. In het geval dat de uitschakeling niet binnen tien (10) dagen na het verzoek tot uitschakeling wordt uitgevoerd om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de Klant, draagt LYCA MOBILE de kosten van de Dienst waarvoor uitschakeling is aangevraagd maar niet is uitgevoerd.

8.4 De Klant heeft het recht om het Contract op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

9.1 De Klant zal de Diensten niet gebruiken voor de volgende activiteiten:
A. Elk ongepast, immoreel, frauduleus of illegaal doel of voor het verzenden van enige communicatie of voor
het opslaan van informatie die beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, obsceen of bedreigend van aard is;

B. Het veroorzaken of onbewust toestaan dat anderen een kwaadwillige of hinderlijke oproep doen aan
LYCA MOBILE of een van de klanten van LYCA MOBILE of derden, inclusief het gebruik van het Netwerk om zonder
redelijke reden ongevraagde opdringerige berichten te verzenden;

C. Met het doel schade of nadeel te berokkenen aan de werking van het Netwerk via welke de Diensten worden
verleend; en

D. Het opslaan of verspreiden van informatie die niet aan de Klant toebehoort en die geacht kan worden
inbreuk te maken op de rechten van een derde, met inbegrip van het auteursrecht van een andere persoon of
andere intellectuele eigendomsrechten (tenzij de Klant de voorafgaande toestemming van deze derde partij
heeft).

9.2 Bij de aanschaf van een LYCA MOBILE Postpaid Simkaart of de Maandelijkse Bundel kan de Klant worden gevraagd zich te registreren bij LYCA MOBILE, waarbij de Klant wordt gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken waaronder naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, etc. De Klant erkent dat het verstrekken van onjuiste informatie een frauduleuze handeling is. Indien LYCA MOBILE concludeert dat dergelijke persoonlijke informatie onjuist is, heeft zij het recht om dit Contract op te zeggen zonder enige verplichting jegens de Klant.

9.3 Klanten moeten LYCA MOBILE op de hoogte brengen van wijzigingen in hun persoonlijke gegevens zodat de door LYCA MOBILE bijgehouden gegevens recent zijn.

10. FACTURERING

(a) De Klant heeft recht op een factuur waarin de in rekening gebrachte prijzen voor de geleverde Diensten naar behoren worden onderscheiden.

(b) Op de eerste factuur van de Klant worden de eerste en tweede maand van de Maandelijkse Bundel in rekening gebracht. De eerste factuur kan ook een pro rata bedrag bevatten vanaf de datum waarop de Klant is aangesloten tot de datum van de eerste factuur.

(c) De Klant kan ervoor kiezen om op enige tijd extra data te kopen. De kosten hiervoor zullen op de maandelijkse factuur in rekening worden gebracht.

(d) Alle betalingen dienen te geschieden binnen de voorgeschreven betaaltermijn. Betaling na de betaaltermijn zal leiden tot vertragingskosten zoals bepaald door LYCA MOBILE.

(e) In het geval van een vertraging of uitblijving van betaling na de betaaltermijn van meer dan één (1) maand behoudt LYCA MOBILE zich het recht voor om de Diensten tijdelijk op te schorten, zoals uiteengezet in clausule 7.3 hierboven. Voor het herstellen van de Diensten dient de Klant een aanvraag in te dienen voor het reactiveren van de aansluiting, na het voldoen van de verschuldigde betaling en de van toepassing zijnde aansluitkosten.

f) In geval van vertraging of uitblijving van betaling na de betaaltermijn van meer dan drie (3) maanden behoudt LYCA MOBILE zich het recht voor om de Dienst definitief te annuleren, zoals uiteengezet in bovenstaand artikel 7.5.

11. BESCHERMING VAN KLANTGEGEVENS EN PERSOONLIJKE INFORMATIE

11.1 LYCA MOBILE verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar Klanten, bijv. identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de Diensten van LYCA MOBILE door de Klant, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturerings- en betalingsgegevens, en technische gegevens. In deze context treedt LYCA MOBILE op als een verwerkingsverantwoordelijke.

11.2 De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– de uitvoering van het Contract met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde Diensten;
– de administratie en het beheer van de relaties met de Klant;
– profilering van de Klant en het voeren van informatie- en promotiecampagnes voor producten en Diensten aangeboden door LYCA MOBILE, tenzij de Klant hiertegen bezwaar maakt;
– de verbetering en ontwikkeling van LYCA MOBILE;
– als onderdeel van de Dienst, het aanbieden van rapportagediensten aan derden op basis van geanonimiseerde gegevens.

11.3 De bestanden van LYCA MOBILE kunnen toegankelijk zijn voor derden die in naam of voor rekening van LYCA MOBILE werken. In de bij wet bepaalde gevallen zal LYCA MOBILE gegevens van de Klant overhandigen indien een bevoegde overheidsdienst daarom verzoekt. De Klant heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. Voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LYCA MOBILE, de doeleinden van de verwerking, de betreffende categorieën persoonsgegevens, de methode van gegevensverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens, en de wijze waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacyvoorkeuren kan instellen, wordt verwezen naar het privacybeleid van LYCA MOBILE dat beschikbaar is op www.lycamobile.nl/en/help/lycamobile-privacy-policy/.

12. KWALITEIT EN TIJDELIJKE ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN

12.1 LYCA MOBILE zal de Dienst aanbieden met inachtneming van de kwaliteitsverplichtingen zoals vastgelegd in het toepasselijke recht. Indien de Klant twijfels of klachten heeft over de kwaliteit van de Dienst, dient hij/zij contact op te nemen met de Klantenservice.

12.2 In geval van een tijdelijke onderbreking van de Dienst, heeft de Klant recht op een vergoeding van een bedrag gelijk aan 1/30ste van de Maandelijkse Bundel voor elke 24 uur waarin een onderbreking van meer dan 12 uur plaatsvindt.
De schadevergoeding zal automatisch worden verrekend in de factuur die betrekking heeft op de periode die onmiddellijk volgt op de betreffende periode. Indien echter het te betalen schadebedrag volgens de hierboven uiteengezette berekening minder dan één (1) euro bedraagt, zal de schadevergoeding niet automatisch worden verrekend en zal deze uitdrukkelijk door de klant moeten worden aangevraagd.

12.3 LYCA MOBILE verbindt zich ertoe dat onderbrekingen van de Dienst als gevolg van technische incidenten of onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk niet langer zullen duren dan acht (8) uur per maand, behoudens overmachtsituaties. Voor elk uur dat deze verbintenis wordt overschreden zal LYCA MOBILE het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding verhogen. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding dient de Klant zijn verzoek tot schadevergoeding binnen een maand na het herstel van de Dienst in te dienen bij de Klantenservice. Indien de schadevergoeding verschuldigd is zal LYCA MOBILE het account van de Klant crediteren in de vorm van een tegoed op het moment van aansluiting.

12.4 In geval van onderbreking van de Dienst tijdens een factureringsperiode heeft de Klant recht op een vergoeding die bestaat uit de terugbetaling van de desbetreffende vergoedingen, evenredig verdeeld over de duur van de onderbreking. De vergoeding zal automatisch worden verrekend in de factuur die overeenkomt met de periode die onmiddellijk volgt op de betreffende periode, wanneer de onderbreking van de dienst langer duurt dan 12 uur in een periode van 24 uur.

12.5 Er is geen schadevergoeding verschuldigd voor onderbreking van de Dienst als gevolg van een ernstige tekortkoming in de nakoming van het Contract door de Klant of voor schade veroorzaakt aan het Netwerk als gevolg van de aansluiting door de Klant van apparaten waarvan de verenigbaarheid met regelgeving niet is beoordeeld.

12.6 Bij onderbrekingen vanwege overmacht zal LYCA MOBILE de Klant automatisch compenseren met de terugbetaling van het maandbedrag en andere bedragen die niet gekoppeld zijn aan verbruik, naar rato van de tijd die de onderbreking zou hebben geduurd.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN LYCA MOBILE

13.1 LYCA MOBILE is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de inhoud van door de Klant verzonden of ontvangen gesprekken of sms-berichten mits kan worden aangetoond dat LYCA MOBILE deze schade of dit verlies rechtstreeks heeft veroorzaakt, in welk geval de Klant schadevergoeding kan vorderen in overeenstemming met de Nederlandse wet.

13.2 LYCA MOBILE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tussenkomst van een derde partij, met inbegrip van overheids- of regeringsinstanties of toezichthouders.

13.3 LYCA MOBILE is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals extra kosten, gederfde inkomst en winst, verlies van klanten, verlies van of schade aan gegevens en verlies van Contracten veroorzaakt door het slecht functioneren van de Dienst, tenzij in dwingende toepasselijke regelgeving anders wordt bepaald.

13.4 LYCA MOBILE is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal of frauduleus of onwettig gebruik van de Postpaid Simkaart of de Maandelijkse Bundel door Klanten. Daarnaast is LYCA MOBILE niet gehouden restituties te betalen aan Klanten als die geen zeggenschap hebben over de aan hen verstrekte Postpaid Simkaart of de Maandelijkse Bundel en LYCA MOBILE hiervan niet op de hoogte is gesteld. LYCA MOBILE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Diensten die verband houden met een Postpaid Simkaart of de Maandelijkse Bundel.

13.5 Indien de Klant schade lijdt als gevolg van tekortschieten van het Netwerk of als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de Dienst, kan het zijn dat LYCA MOBILE aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

13.6 Indien een Klant schade of verlies lijdt of het slachtoffer wordt van diefstal, dient hij LYCA MOBILE daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

13.7 LYCA MOBILE is niet aansprakelijk voor het nakomen van enige verplichting of het leveren van de Diensten in gevallen van overmacht, waaronder elke omstandigheid buiten haar macht moet worden begrepen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: natuurverschijnselen, arbeidsprotestmaatregelen, enige wanprestatie of tekortkoming van een derde partij, oorlog, overheidsactie of een beslissing van een bevoegde rechter.

14. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

14.1 De Klant is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan LYCA MOBILE of derden door misbruik van de Postpaid Simkaart of de Maandelijkse Bundel en voor schade veroorzaakt aan een mobiel telefoontoestel. De Klant zal de schade van LYCA MOBILE die zij veroorzaakt vergoeden, inclusief geringe schade.

14.2 In geval van verlies of diefstal van de Postpaid Simkaart is het de verantwoordelijkheid van de Klant om LYCA MOBILE in kennis te stellen zodra hij dit verlies of deze diefstal ontdekt, en om te voorkomen dat iemand anders de Postpaid Simkaart gebruikt. De Klant is verantwoordelijk voor de simkaart en kan geen aanspraak maken op terugbetaling door LYCA MOBILE in verband met het verlies of de diefstal daarvan.

14.3 De Klant bevestigt dat zijn bij LYCA MOBILE geregistreerde creditcard- of bankrekeninggegevens eigendom zijn van de Klant.

14.4 De Klant zal ervoor zorgen dat de verstrekte creditcard of pinpas en bankrekening te allen tijde over voldoende krediet of saldo beschikt om het verschuldigde bedrag te kunnen debiteren.

15. WIJZIGINGEN

15.1 Dit Contract kan worden gewijzigd na een formele kennisgeving één (1) maand van tevoren door LYCA MOBILE aan de Klant via mms, sms, e-mail of andere beschikbare communicatiemiddelen, wanneer er een verandering plaatsvindt in de Dienst, de voorwaarden en toepasselijke regelgeving, of sprake is van een verandering in de markt. Indien deze wijziging nadelig is voor de Klant heeft de Klant het recht om het Contract op te zeggen zonder dat enige sanctie zal worden opgelegd. Indien de Klant gebruik maakt van zijn recht tot opzegging van het Contract, zullen de op dat moment nog openstaande kosten worden verrekend en gefactureerd.

15.2 LYCA MOBILE heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij, onverminderd het recht van de Klant om het contract te beëindigen indien deze binnen één (1) maand na formele kennisgeving door LYCA MOBILE bezwaar maakt tegen een dergelijke overdracht.

16. KLACHTEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

16.1 Een klacht of geschil tussen de Klant en LYCA MOBILE betreffende de levering van de Dienst moet eerst worden voorgelegd aan de Klantenservice via de contactgegevens in clausule 6.

16.2 Het onvermogen van LYCA MOBILE of de Klant om zijn rechten uit hoofde van dit Contract te doen gelden, belet LYCA MOBILE of de Klant (al naar gelang het geval) niet om aanvullende maatregelen te nemen.

17. ABONNEELIJSTEN

Indien de klant verzoekt om opname van zijn gegevens in de abonneelijsten, zal LYCA MOBILE deze gegevens doorgeven aan de aanbieders die de abonneelijsten opstellen en/of informatiediensten verlenen.

18. HULPDIENSTEN

LYCA MOBILE biedt de klant gratis toegang tot noodhulpdiensten en informatie over de locatie van de persoon die opbelt, afhankelijk van de capaciteit van de systemen van het gebied waar de Klant zich op het moment van het bellen van deze diensten bevindt en de capaciteit van de Netwerkexploitant die de verbindingen aan LYCA MOBILE levert.

19. UNIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle andere eerdere algemene voorwaarden die wat betreft de inhoud en/of verplichtingen verschillen en die, indien van toepassing, zullen vervallen.