Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Lycamobile simkaart en beltegoed
ALGEMENE VOORWAARDEN
In de Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten beschreven van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED en haar klanten met betrekking tot de levering van de LYCAMOBILE diensten en de Verkoop van de LYCAMOBILE producten.
1.
DEFINITIES
1.1
Klant: Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met LYCAMOBILE EUROPE LTD een overeenkomst sluit.
1.2
Lycamobile Distribution Limited: Lycamobile Distribution Limited, Postbus 10573, Dublin 1, Ierland.
1.3
Netwerk: Het netwerk voor draadloze telefonie.
1.4
LYCAMOBILE dienst of Dienst: De dienst waarbij de Klant gebruik maakt van het Netwerk voor directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken.
1.5
LYCAMOBILE simkaart of Simkaart: Een prepaid voorgeprogrammeerde kaart met een microprocessor.
1.6
LYCAMOBILE Beltegoed: Een multifunctionele bon met een 11-cijferige code . De Klant kan het tegoed op de bon inwisselen tegen verschillende producten zoals mobiele beltijd en sportnieuws van TEAMTALK.
1.7
Producten: LYCAMOBILE Simkaart of Simkaart, LYCAMOBILE Beltegoed en TEAMTALK sportnieuws.
1.8
Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED aan de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst.
1.9
LYCAMOBILE Klantenservice: De klantenservice afdeling waar de Klant terecht kan met alle vragen omtrent de LYCAMOBILE Dienst, te bereiken door 1200 te bellen met een LYCAMOBILE simkaart, of door 020 754 3030 te bellen met een andere telefoon.
2.
DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN
2.1
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is uitsluitend verplicht tot het verschaffen van de middelen die nodig zijn voor het goed functioneren van de LYCAMOBILE Dienst. Uitsluitend LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED bepaalt welke technische middelen nodig zijn om onder optimale omstandigheden toegang te verkrijgen tot deze Dienst.
2.2
Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie, die tot stand komt op basis van de overdracht van radiosignalen. Als zodanig kan deze worden gehinderd door externe bronnen of belemmeringen inherent aan gebouwen, beplanting of terreingesteldheid en kan een perfecte overdracht niet te allen tijde op alle locaties worden gegarandeerd. De kwaliteit van de LYCAMOBILE Dienst is ook afhankelijk van de kwaliteit van de mobiele telefoon die de Klant gebruikt. De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en de PUK-code (persoonlijke ontsluitingssleutel) zijn gekoppeld aan de LYCAMOBILE simkaart. Instructies voor het gebruik van deze codes kunnen als gevolg van nieuwe technologie veranderen en worden toegelicht in de bij de mobiele telefoon behorende gebruikershandleiding. De Klant dient al het nodige te doen om zijn/haar PIN- en PUK-codes geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk kwaadwillig of onjuist gebruik dat het gevolg is van het opzettelijk, onbewust of toevallig mededelen van deze codes of het overdragen van zijn/haar simkaart.
2.3
De Klant wordt hierbij gewezen op het duidelijk aanwezige risico van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ongeluk dat is veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig.
2.4
De Klant wordt hierbij gewezen op de mogelijke storing die een mobiele telefoon kan veroorzaken in bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparaten, apparatuur in vliegtuigen etc. Het is derhalve van groot belang, dat de instructies van personen die verantwoordelijk zijn voor die apparatuur strikt worden nageleefd. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van die instructies.
2.5
Het is beleid dat LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet opzettelijk de verbinding zal verbreken tijdens gesprekken, mits het tegoed voor de gesprekken toereikend is. Het is echter mogelijk dat de verbinding tijdens gesprekken wordt verbroken vanwege oorzaken waarop LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geen invloed heeft, bijvoorbeeld overmacht, een storing aan de verbinding, een technologisch gebrek of een menselijke fout.
2.6
De Klant erkent dat, hoewel er alles aan wordt gedaan om een ononderbroken Dienst te garanderen, LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of ongemakken, geleden door de Klant als gevolg van handelingen door een distributeur, met inbegrip van fraude en bedrog en/of niet-betaling. In dergelijke situaties dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detaillist van wie de simkaart of het LYCAMOBILE beltegoed is gekocht.
2.7
Lycamobile behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken (en zonder voorafgaande kennisgeving), de toegang tot bepaalde websites en diensten via het netwerk, waaronder ook Voice over Internet Protocol (VoIP) diensten, te weigeren of te beperken. Mocht, in het kader van deze paragraaf, de toegang tot een website worden geweigerd of beperkt, dan kunt een melding "niet beschikbaar" te zien krijgen.
3.
DE SIMKAART
3.1
De LYCAMOBILE simkaart is een prepaid simkaart die wordt gebruikt door deze in een goedgekeurde mobiele telefoon te plaatsen. De LYCAMOBILE simkaart blijft de exclusieve eigendom van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED. Voor tarieven zie de leaflets en posters bij één van de verkooppunten of bezoek www.lycamobile.nl.
3.2
Indien de LYCAMOBILE simkaart gedurende een periode van 3 maanden niet actief wordt gebruikt voor uitgaande gesprekken en/of sms berichten wordt de simkaart en het beltegoed (geldigheidsperiode) bevroren.
3.3
Nadat de simkaart is bevroren heeft de Klant 1 maand de tijd om de simkaart op te waarderen. Indien de Klant binnen deze maand de simkaart opwaardeert en weer van de Dienst gebruik maakt, dan wordt het ingevolge artikel 3.2 bevroren beltegoed gereactiveerd en kan de Klant weer bellen, gebeld worden en sms berichten versturen en ontvangen zoals gebruikelijk. Indien de Klant binnen deze maand de simkaart niet opwaardeert, wordt het telefoonnummer permanent bevroren en kan de simkaart niet meer worden gebruikt.
3.4
Indien de Klant niet binnen 1 maand na de geldigheidsperiode de simkaart opwaardeert, verliest de klant:
  • Het niet gebruikte beltegoed
  • Het telefoonnummer.
  • De LYCAMOBILE simkaart wordt dan definitief geblokkeerd voor toekomstig gebruik.
4.
BELTEGOED
4.1
Tijdens de geldigheidsperiode kan de Klant de LYCAMOBILE simkaart opwaarderen met LYCAMOBILE beltegoed. Indien de opwaardering plaats vindt voor het einde van de geldigheidsperiode of binnen 3 maanden na de geldigheidsperiode, wordt het beltegoed dat op het moment van opwaarderen nog niet is gebruikt, opgeteld bij het beltegoed van het nieuwe LYCAMOBILE beltegoed.
4.2
Elke keer dat de Klant de LYCAMOBILE simkaart opwaardeert, wordt de geldigheidsperiode met 6 maanden verlengd onder de bovenstaande voorwaarden.
4.3
Het LYCAMOBILE beltegoed is een multifunctionele bon en kan worden ingewisseld voor verschillende diensten, waaronder beltijd voor de LYCAMOBILE mobiele diensten en diensten van TEAMTALK.
4.4
De TEAMTALK dienst kan worden ingeschakeld door met gebruik van de LYCAMOBILE simkaart te bellen met het TEAMTALK telefoonnummer zoals vermeld op de LYCAMOBILE beltegoed bon. Alle aan deze dienst verbonden kosten zullen worden verrekend met het LYCAMOBILE beltegoed.
4.5
Met ingang van 5 augustus 2014 is elke nieuwe beltegoed opwaardering negentig (90) dagen geldig vanaf de datum van opwaardering. Dit geldt niet voor het beltegoed dat voor 5 augustus 2014 al op uw Account stond.
5.
AANPASSINGEN
5.1
Indien vereist door bedrijfsvoorwaarden of de organisatie van de LYCAMOBILE Dienst, mag LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de technische kenmerken van haar diensten aanpassen. De Klant heeft geen recht op vergoeding voor het vervangen of aanpassen van de communicatieapparatuur welke noodzakelijk is wegens verandering van het Netwerk.
5.2
Persoonlijke gegevens van de Klant, gespreksinformatie en telefoonnummers worden opgeslagen in de bestanden van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED. Deze gegevens worden door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED of door derde partijen namens LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED gebruikt om de LYCAMOBILE Dienst te verlenen. En tevens voor administratie- en informatiedoeleinden in het kader van de relatie met de Klant, en voor informatie omtrent reclamecampagnes verband houdend met de producten of diensten verleend door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED. Klanten die niet benaderd willen worden door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED voor commerciële doeleinden kunnen ten allen tijden en geheel kosteloos LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED verzoeken hen op een daarvoor bestemde lijst te plaatsen. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is verantwoordelijk voor de verwerking van dit verzoek. Door een verzoek voorzien van datum naar unsubscribe@lycamobile.nl te sturen kan de Klant, indien de identiteit van de Klant kan worden aangetoond, de persoonlijke gegevens zoals bij LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geregistreerd inzien en waar nodig kosteloos laten aanpassen en zichzelf laten uitschrijven voor het ontvangen van informatie omtrent reclamecampagnes.
6.
AFSLUITING
6.1
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen wanneer de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen, die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden.
6.2
Afsluiting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De afsluiting wordt opgeheven wanneer LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED vaststelt dat de Klant alsnog zijn/haar verplichtingen is nagekomen. Aansluitkosten zijn voor de rekening van de Klant. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst
6.3
Indien LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED vaststelt dat de Klant binnen 14 dagen na door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED daartoe schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de Overeenkomst beëindigen. De aanspraken van de Klant jegens LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zullen dan komen te vervallen.
7.
AANSPRAKELIJKHEID VAN LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED
7.1
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de LYCAMOBILE simkaart, LYCAMOBILE beltegoed, de mobiele telefoon en TEAMTALK diensten.
7.2
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van gesprekken of berichten.
7.3
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van tussenkomst door een derde partij.
7.4
Onder geen enkele omstandigheid kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte of immateriële schade, zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van klanten, verlies of schade van data en verlies van contracten.
7.5
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED wijst alle verantwoordelijkheid van de hand in het geval van verlies, diefstal, frauduleus of verkeerd gebruik van de simkaart door de Klant. Bovendien vergoedt LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geen tegoeden die door een andere partij zijn gebruikt en kan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van diensten die aan de simkaart verbonden zijn.
7.6
Indien de Klant schade lijdt vanwege storing in het Netwerk of vanwege tekortkoming in de uitvoering van de Dienst, is LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED alleen aansprakelijk in het geval van directe schade als gevolg van: Dood of lichamelijk letsel met een maximum van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximum van EUR 5.000 per benadeelde;
  • Een handelen in strijd met de artikelen 374, 374 (a) en 375 van het Wetboek van Strafrecht met een maximumbedrag van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 5.000 per benadeelde.
  • Het door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED niet juist of onjuist verstrekken van gegevens, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens van klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen die verband houden met die gegevens, tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 3.000 per benadeelde.
7.7
Indien meer dan één vordering ontstaat uit een voorval genoemd in artikel 7.6 en de gezamenlijke vorderingen de in artikel 7.6 gestelde maxima te boven gaan, is LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED slechts gehouden tot betaling van de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan.
7.8
De Klant stelt LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van de schade en in elk geval binnen vier weken na het ontdekken van de schade. Schade die niet binnen deze periode is gemeld aan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze periode is niet van toepassing op een Klant (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED), indien deze Klant op redelijke gronden kan aantonen dat van hem/haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht, dat hij/ zij LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED binnen deze periode in kennis had kunnen stellen.
7.9
De uitzonderingen en beperkingen zoals beschreven in artikel 7.6 zijn niet van toepassing indien de schade door opzet of door grove schuld van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED is veroorzaakt.
8.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT
8.1
De Klant is aansprakelijk jegens LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED voor de directe of indirecte schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en zijn/haar onrechtmatig gedrag. De Klant zal LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED de schade vergoeden die door zijn/haar toedoen is ontstaan, ook in geval van ondergeschikte fouten.
8.2
De Klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED of aan derde partijen door het gebruik van de LYCAMOBILE simkaart of het LYCAMOBILE beltegoed door ongeacht welke personen of aan ongeacht welke telefoon, ook in het geval van verlies of diefstal.
8.3
In het geval van verlies of diefstal van de simkaart, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zo snel mogelijk te informeren over dit verlies of deze diefstal en om het gebruik van de beltegoeden en aan de simkaart verbonden diensten te voorkomen. Uitsluitend de Klant zelf is verantwoordelijk voor de simkaart en hij/zij kan geen vergoeding eisen van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED voor verlies of diefstal van de simkaart.
9.
WIJZIGINGEN
9.1
LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Daarnaast verklaart LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zich naar beste vermogen te hebben ingespannen om de juistheid te garanderen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen informatie, maar dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor fouten, omissies en misverstanden die daaruit voortvloeien.
9.2
Tarieven en factureringsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; dit kan het gevolg zijn van omstandigheden waarop LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED geen invloed heeft, zoals wijziging van de groothandelsprijzen die in rekening worden gebracht door derden. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website www.lycamobile.nl.
10.
KLACHTEN EN GESCHILLEN
10.1
Geschillen tussen de Klant als natuurlijke persoon niet handelend in de hoedanigheid van een professionele onderneming en LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst in opdracht van of te verlenen door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED kunnen zowel door de Klant als door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.
10.2
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant zijn/haar klacht eerst schriftelijk aan LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED heeft voorgelegd. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/ haar wordt meegedeeld.
10.3
Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 10.2 had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.
10.4
Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED aan deze keuze gebonden. Indien LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED dit wil doen, moet zij de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
10.5
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
11.
TOEPASSELIJK RECHT
11.1
Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
12.
PRODUCT OMSCHRIJVING
12.1
"LYCAMOBILE" is een merk van WWW Holding Company Limited en toegekend aan de Producten onder licentie. De Producten worden uitgegeven door LYCAMOBILE DISTRIBUTION LIMITED.
12.2
De Diensten worden verleend door LYCAMOBILE NETHERLANDS LIMITED en TEAMTalk.com Limited.

Group Site
Terug naar boven Naar beneden

Live Uitzending - Live Audio Uitzending van de PSL T20

 
PSL Banner

* Dit veld is verplicht

Nieuwe gebruiker:

Terugkerende gebruiker: